Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms


Το παρόν λεξικό εκπονήθηκε από την ΟΜΕΟΔΕΚ με την επιστημονική συνδρομή της ΕΛΕΤΟ. Η απόδοση των όρων αποτελεί απλώς μια τεκμηριωμένη πρόταση της ομάδας μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο ορολογικό πλαίσιο και φυσικά δεν υπαγορεύει την μονοσήματη χρήση τους.  Το εν λόγω έργο έχει στόχο να αποτελέσει ένα ενιαίο και διαχρονικό ορολογικό πλαίσιο στο πεδίο της ΔΕΚ, που θα εξυπηρετεί σκοπούς όπως η ποιότητα στην σύνταξη αλλά και η μετάφραση κανονιστικών κειμένων, η κατοχύρωση και πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας, η εκπαίδευση του προσωπικού, η αρτιότερη επικοινωνία κλπ

Λέξεις σε παρένθεση (...) χρησιμοποιούνται ως διυκρινιστικοί προσδιορισμοί που μπορεί να είναι απαραίτητοι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Λέξεις σε αγκύλη [...] καταδεικνύουν προαιρετικές πρόσθετες λέξεις  των οποίων η χρήση μπορεί να κρίνεται σκόπιμη σε ορισμένες περιπτώσεις


Για επικοινωνία με την ΟΜΕΟΔΕΚ (για σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις νέων όρων κλπ) στείλτει email στο: omeodek@gmail.com


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  19  (Next)
  ALL

C

cirrus // CI

θύσανοι

civil air navigation services organisation // CANSO

οργανισμός υπηρεσιών πολιτικής αεροναυτιλίας

civil aviation authority // CAA

υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, αρχή πολιτικής αεροπορίας // ΥΠΑ

civil aviation training centre // CATC

κέντρο εκπαίδευσης πολιτικής αεροπορίας // ΣΠΟΑ

civil-military coordination

συντονισμός πολιτικού και στρατιωτικού τομέα

clearance function

λειτουργική οργάνωση εξουσιοδότησης

clearance limit

όριο εξουσιοδότησης

clearance void time

χρόνος λήξης εξουσιοδότησης

clearway // CWY

περιοχή ελεύθερη εμποδίων

climb out

φάση [αρχικής] ανόδου

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  19  (Next)
  ALL