Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms


Το παρόν λεξικό εκπονήθηκε από την ΟΜΕΟΔΕΚ με την επιστημονική συνδρομή της ΕΛΕΤΟ. Η απόδοση των όρων αποτελεί απλώς μια τεκμηριωμένη πρόταση της ομάδας μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο ορολογικό πλαίσιο και φυσικά δεν υπαγορεύει την μονοσήματη χρήση τους.  Το εν λόγω έργο έχει στόχο να αποτελέσει ένα ενιαίο και διαχρονικό ορολογικό πλαίσιο στο πεδίο της ΔΕΚ, που θα εξυπηρετεί σκοπούς όπως η ποιότητα στην σύνταξη αλλά και η μετάφραση κανονιστικών κειμένων, η κατοχύρωση και πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας, η εκπαίδευση του προσωπικού, η αρτιότερη επικοινωνία κλπ

Λέξεις σε παρένθεση (...) χρησιμοποιούνται ως διυκρινιστικοί προσδιορισμοί που μπορεί να είναι απαραίτητοι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Λέξεις σε αγκύλη [...] καταδεικνύουν προαιρετικές πρόσθετες λέξεις  των οποίων η χρήση μπορεί να κρίνεται σκόπιμη σε ορισμένες περιπτώσεις


Για επικοινωνία με την ΟΜΕΟΔΕΚ (για σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις νέων όρων κλπ) στείλτει email στο: omeodek@gmail.com


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  19  (Next)
  ALL

C

commercial air transport

εμπορική αερομεταφορά, εμπορική αεροπορική μεταφορά

commercial air transport movements

κινήσεις εμπορικών αερομεταφορών, εμπορικές αεροπορικές κινήσεις

commercial air transport operation

δραστηριότητα εμπορικής αερομεταφοράς, λειτουργία εμπορικής αερομεταφοράς

commercial operation

εμπορική δραστηριότητα

commercially important person // CIP

εταιρικός επίσημος

committee on aviation environmental protection // CAEP

επιτροπή για την αεροπορική περιβαλλοντική προστασία

common ICAO data interchange network // CIDIN

κοινό δίκτυο ICAO για ανταλλαγή δεδομένων

common point

κοινό σημείο

communication services

υπηρεσίες επικοινωνιών

communications // COM

επικοινωνίες

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  19  (Next)
  ALL