Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms


Το παρόν λεξικό εκπονήθηκε από την ΟΜΕΟΔΕΚ με την επιστημονική συνδρομή της ΕΛΕΤΟ. Η απόδοση των όρων αποτελεί απλώς μια τεκμηριωμένη πρόταση της ομάδας μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο ορολογικό πλαίσιο και φυσικά δεν υπαγορεύει την μονοσήματη χρήση τους.  Το εν λόγω έργο έχει στόχο να αποτελέσει ένα ενιαίο και διαχρονικό ορολογικό πλαίσιο στο πεδίο της ΔΕΚ, που θα εξυπηρετεί σκοπούς όπως η ποιότητα στην σύνταξη αλλά και η μετάφραση κανονιστικών κειμένων, η κατοχύρωση και πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας, η εκπαίδευση του προσωπικού, η αρτιότερη επικοινωνία κλπ

Λέξεις σε παρένθεση (...) χρησιμοποιούνται ως διυκρινιστικοί προσδιορισμοί που μπορεί να είναι απαραίτητοι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Λέξεις σε αγκύλη [...] καταδεικνύουν προαιρετικές πρόσθετες λέξεις  των οποίων η χρήση μπορεί να κρίνεται σκόπιμη σε ορισμένες περιπτώσεις


Για επικοινωνία με την ΟΜΕΟΔΕΚ (για σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις νέων όρων κλπ) στείλτει email στο: omeodek@gmail.com


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Next)
  ALL

F

flight plan data

δεδομένα σχεδίου πτήσης, στοιχεία σχεδίου πτήσης

flight plan suspension

αναστολή σχεδίου πτήσης

flight procedures trainer

εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης

flight progress board

πίνακας προόδου πτήσεων

flight progress display

απεικόνιση προόδου πτήσεων

flight progress strip

λωρίδα προόδου πτήσεων

flight recorder

καταγραφέας πτήσης, αποτυπωτής πτήσης

flight safety

ασφάλεια πτήσεων (από ακούσιους παράγοντες)

flight security

προστασία πτήσεων [από έκνομες ενέργειες], ασφάλεια πτήσεων από έκνομες ενέργειες

flight simulation training device

εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης , προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Next)
  ALL