Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΟΜΕΟΔΕΚ) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)

Η ΟΜΕΟΔΕΚ (ομάδα εργασίας ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας - ΔΕΚ) συγκροτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ/Δ4/38654/1084/4-12-2012 απόφαση Διοικητή) λαμβάνοντας υπόψη:

i) την ανάγκη ριζικής και μόνιμης αντιμετώπισης του προβλήματος της ελληνικής ορολογίας στο πεδίο της ΔΕΚ, (επίσημη καθιέρωση και διάδοση δόκιμων όρων, δημιουργία μόνιμου μηχανισμού άμεσης αντιμετώπισης της εισαγωγής νέων όρων, έκδοση δυναμικού Λεξικού Ορολογίας ΔΕΚ, καθιέρωση ενιαίας μετάφρασης στα κάθε είδους εκπαιδευτικά βοηθήματα κ.ά.)

ii) την υποχρέωση για πιστοποίηση των ΕΕΚ στην επάρκεια της Ελληνικής γλώσσας (σε αντιστοιχία με την Αγγλική) και την συνεπαγόμενη ανάγκη δημιουργίας του κατάλληλου «γλωσσικού περιβάλλοντος» στην ελληνική γλώσσα, αναφορικά με τη ΔΕΚ,

iii) την ανάγκη μετάφρασης στην Ελληνική γλώσσα του καθιερωμένου (από Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς οργανισμούς) νομοθετικού - κανονιστικού πλαισίου στο πεδίο της ΔΕΚ, χρησιμοποιώντας ενιαία ορολογία,

iv) το θεμελιακό ρόλο της ελληνικής γλώσσας ως υλικού συνάμα και εργαλείου για το διεθνές ορολογικό υπόβαθρο και τη σχετική διαρκή συνεισφορά της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας - ΕΛΕΤΟ.

 Η ΟΜΕΟΔΕΚ έχει ως αντικείμενο:

·τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και οριστικοποίηση των ήδη χρησιμοποιούμενων ελληνικών όρων στο εν λόγω πεδίο (ΔΕΚ) με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών,

·τον εξελληνισμό των όρων που ήδη χρησιμοποιούνται στην ξενόγλωσση μορφή τους, σύμφωνα με τις σχετικές με το αντικείμενο αρχές ορολογίας

·την άμεση αντιμετώπιση των νεοεισαγόμενων ξενόγλωσσων όρων, την απόδοσή τους και τη διάδοση αυτών,

·τη σταδιακή σύνταξη και διαρκή ενημέρωση ενός «Δυναμικού Λεξικού Ορολογίας Αεροπλοΐας» και την περιοδική έκδοση στιγμιοτύπων του.

Η ΟΜΕΟΔΕΚ αποφασίστηκε να συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας- ΕΛΕΤΟ όσον αφορά στην επιστημονική τεκμηρίωση, τη μέθοδο, και την εν γένει παροχή συμβουλών στη διεκπεραίωση του έργου της.

Με απώτερο στόχο ασφάλεια των πτήσεων το έργο της ομάδας εργασίας καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο από την επεξεργασία της κάθε λέξης μεμονωμένα (σε σημασιολογικό επίπεδο) αλλά και από την επικοινωνιακή αξία της, τη θέση της στο σύνολο του μεταφράσματος και αλλά και τις πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες που παίρνουν μέρος τόσο στην παραγωγή, όσο και στην πρόσληψή τους.

Μέχρι τώρα η ΟΜΕΟΔΕΚ έχει υλοποιήσει:

·την απόδοση στην ελληνική γλώσσα της καθιερωμένης φρασεολογίας ΕΕΚ όπως περιγράφεται στα σχετικά εγχειρίδια του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

 ·την πρώτη έκδοση ενός (δυναμικού) λεξικού ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας

Παράλληλα τα μέλη της ΟΜΕΟΔΕΚ Παπαδόπουλος Νίκος (συντονιστής ομάδας)και Ζουρούδη Δήμητρα σε συνεργασία με τον κ. Κατερινάκη Θεόδωρο (Πρόσεδρο Καθηγητή του Department of Culture & Communication, Greek Studies, Drexel University, USA [1]), συμμετείχαν στο 9ο Συνέδριο "Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία" έχοντας υποβάλει εργασία με θέμα: «Η Ορολογία Αεροπλοΐας: Κυριολεξία, Ασφάλεια και Εννοιοστρεφής Μεταφρασεολογία στην Ελληνική Αεροπορική Επικοινωνία»

[1]Το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Drexel στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ είναι το μοναδικό στις ΗΠΑ με έμφαση τη σύγχρονη Ελλάδα και διευθύνεται από τη Δρ. Μαρία Χναράκη. Π.χ.http://www.drexel.edu/culturecomm/academics/graduate/phdCultureComm/gradStudentDirectory/Katerinakis_Theodore/,    http://catalog.drexel.edu/undergraduate/collegeofartsandsciences/greekstudies/.  http://www.drexel.edu/culturecomm/contact/facultyDirectory/hnaraki/