ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ-ΤΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ - AFISO

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 17.01.2022 ΕΩΣ 24.03.2022

ΑΘΗΝΑ


 • Γενικές έννοιες και αρχές Διοικητικού και Υπαλληλικού Δικαίου. Διοικητικά όργανα, Διοικητικές πράξεις. 
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις δημοσίων υπαλλήλων. Πειθαρχικό δίκαιο.  
 • Εισαγωγή, οργανωτικές μέθοδοι, οργανογράμματα.
 • Ανάλυση αρμοδιοτήτων, οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα.
 • Διοικητικές Αποφάσεις, ΜΟΔ, ΜΕΔ, ΚΕΔΥ, συμφωνίες/μνημόνια συνεργασίας, κλπ. 
 • Κατηγορίες υλικών, αρμοδιότητες και ευθύνη οργάνων εφοδιασμού – διαχείρισης, δοσοληψίες υλικού, διαδικασίες εφοδιασμού.
 • Πρόγραμμα προμηθειών, διαδικασίες προμηθειών, διενέργεια και απόδοση δαπανών.
 • Γενικά περί χρηματικού.

 • Εισαγωγή στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Διεθνές Αεροπορικό Δίκαιο
 • Δίκαιο των αεροπορικών συμβάσεων και συμφωνιών
 • Διεθνείς Αεροναυτικοί Οργανισμοί 

 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Αεροναυτιλίας (ΣΔΑ)
 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Αεροναυτιλίας (ΣΔΠ)
 • Σύστημα Διαχείρισης Προστασίας Αεροναυτιλίας (ΣΔΠρο)

Εργασιακές συνθήκες - Ανθρώπινος Παράγοντας 

 • Επαγγελματικό περιβάλλον Αεροναυτιλίας
 • Σχέση με άλλους αεροπορικούς φορείς

Αγγλικά αεροπορικού περιεχομένου (Όροι, κανόνες, φρασεολογία, κώδικες, συντμήσεις, κλπ.)

Κανόνες Αέρος, Οργάνωση υπηρεσιών Εναερίου Κυκλοφορίας (ΕΚ)

 • Διεθνές Πλαίσιο
 • Αεροναυτική Σταθερή Υπηρεσία (C)
 • Αεροναυτική Κινητή Υπηρεσία (C)
 • Αεροναυτική Υπηρεσία Γενικών Εκπομπών (C)
 • Υπηρεσία Αεροναυτικής Ραδιοπλοήγησης (N)
 • Υπηρεσία Επιτήρησης (S)
 • Συχνότητες/Διαχείριση Αεροναυτικού Φάσματος
 • Τηλεπικοινωνιακά Μέσα και Συστήματα

 • Διεθνές Πλαίσιο AIS/AIM
 • Υπηρεσίες Ενημέρωσης Πληρωμάτων
 • Υπηρεσία Έκδοσης Αεροναυτρικών Αγγελιών
 • Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών

 • Υπηρεσία Μετεωρολογίας (ΜΕΤ)
 • Έντονα Καιρικά Φαινόμενα
 • Μετεωρολογικά Μηνύματα

 • Διεθνές Πλαίσιο AIS/AIM
 • Υπηρεσίες Ενημέρωσης Πληρωμάτων
 • Υπηρεσία Έκδοσης Αεροναυτρικών Αγγελιών
 • Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών

 • Αεροδρόμια
 • Διευκολύνσεις Αεροδρομίων
 • Λειτουργία Αεροδρομίων
 • Διαχείριση Αεροδρομίων
 • Πυρασφάλεια Αεροδρομίου