Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται σε προσωπικό που εκτελεί καθήκοντα Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίων (AFIS) με σκοπό την διατήρηση της επιχειρησιακής ενημερότητας των υπαλλήλων για καλύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών AFIS. Η Ανανεωτική Εκπαίδευση στόχο έχει την ενημέρωση των υπαλλήλων για τις τρέχουσες εξελίξεις επί θεμάτων που αφορούν στα αντικείμενα του έργου των υπαλλήλων του κλάδου AFISO (όπως αλλαγές σε εθνική και διεθνή νομοθεσία, συστήματα, διαδικασίες, πρακτικές, κλπ.).