Τετάρτη, 29 Μάιος 2024, 2:25 πμ
Ιστότοπος: Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας
Μάθημα: Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms (ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΚ (ΑΤΜ))
Γλωσσάριο: Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms
8

8,33 kHz channel spacing

διαυλοποίηση 8,33 KHz
A

ab initio air traffic controller

δόκιμος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας

ab initio ATCO

δόκιμος ΕΕΚ

abeam (a point)

στο ύψος (ενός σημείου), δίπλα (στο σημείο), παραπλεύρως (του σημείου)

abnormal situation

ασυνήθης κατάσταση

abort (to)

ματαιώνω

above ground level // AGL

υπεράνω της στάθμης εδάφους

above mean sea level // AMSL

υπεράνω της μέσης στάθμης θάλασσας

accelerate-stop distance available // ASDA

διαθέσιμη απόσταση επιτάχυνσης - ακινητοποίησης "acceptable level of safety

acceptable means of compliance // AMC

αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης