Δευτέρα, 15 Ιούλιος 2024, 4:42 πμ
Ιστότοπος: Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας
Μάθημα: Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms (ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΚ (ΑΤΜ))
Γλωσσάριο: Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms
A

air traffic control // ATC

έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας // ΕΕΚ

air traffic control clearance

εξουσιοδότηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

air traffic control instruction

οδηγία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

air traffic control loop

λειτουργικός κύκλος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

air traffic control sector

τομέας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

air traffic control service

υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

air traffic control unit

μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

air traffic controller // ATCO

ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας // ΕΕΚ

air traffic controllers european unions coordination // ATCEUC

συντονισμός ευρωπαϊκών ενώσεων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

air traffic flow and capacity management // ATFCM

διαχείριση [της] ροής και [της] χωρητικότητας [της] εναέριας κυκλοφορίας // ΔΙΡΧΕΚ