Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024, 9:38 πμ
Ιστότοπος: Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας
Μάθημα: Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms (ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΚ (ΑΤΜ))
Γλωσσάριο: Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms
A

aerodrome taxi circuit

κύκλος τροχοδρόμησης αεροδρομίου

aerodrome taxi time

χρόνος τροχοδρόμησης αεροδρομίου

aerodrome traffic

κυκλοφορία αεροδρομίου

aerodrome traffic circuit

κύκλος κυκλοφορίας αεροδρομίου

aerodrome traffic density

πυκνότητα κυκλοφορίας αεροδρομίου

aerodrome traffic zone // ATZ

ζώνη κυκλοφορίας αεροδρομίου

aerodrome visibility operational level

επιχειρησιακό επίπεδο ορατότητας αεροδρομίου

aeronautical beacon

αεροναυτικός φάρος

aeronautical fixed service // AFS

αεροναυτική σταθερή υπηρεσία

aeronautical fixed station

αεροναυτικός σταθερός σταθμός