Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024, 5:38 πμ
Ιστότοπος: Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας
Μάθημα: Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms (ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΚ (ΑΤΜ))
Γλωσσάριο: Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms
A

aeronautical telecommunication agency

φορέας αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών

aeronautical telecommunication network // ATN

δίκτυο αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών

aeronautical telecommunication service

υπηρεσία αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών

aeronautical telecommunication station

σταθμός αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών

aeroplane

αεροπλάνο

aeroplane reference field length

μήκος πεδίου αναφοράς αεροπλάνου

aft

πρυμναίο

AFTN priority indicator

ενδείκτης προτεραιότητας AFTN

agreed reporting point

συμφωνημένο σημείο αναφοράς

aiding unit (in the context of contingency)

βοηθητική μονάδα