Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) - ΑΤΜ glossary of terms


Το παρόν λεξικό εκπονήθηκε από την ΟΜΕΟΔΕΚ με την επιστημονική συνδρομή της ΕΛΕΤΟ. Η απόδοση των όρων αποτελεί απλώς μια τεκμηριωμένη πρόταση της ομάδας μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο ορολογικό πλαίσιο και φυσικά δεν υπαγορεύει την μονοσήματη χρήση τους.  Το εν λόγω έργο έχει στόχο να αποτελέσει ένα ενιαίο και διαχρονικό ορολογικό πλαίσιο στο πεδίο της ΔΕΚ, που θα εξυπηρετεί σκοπούς όπως η ποιότητα στην σύνταξη αλλά και η μετάφραση κανονιστικών κειμένων, η κατοχύρωση και πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας, η εκπαίδευση του προσωπικού, η αρτιότερη επικοινωνία κλπ

Λέξεις σε παρένθεση (...) χρησιμοποιούνται ως διυκρινιστικοί προσδιορισμοί που μπορεί να είναι απαραίτητοι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Λέξεις σε αγκύλη [...] καταδεικνύουν προαιρετικές πρόσθετες λέξεις  των οποίων η χρήση μπορεί να κρίνεται σκόπιμη σε ορισμένες περιπτώσεις


Για επικοινωνία με την ΟΜΕΟΔΕΚ (για σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις νέων όρων κλπ) στείλτει email στο: omeodek@gmail.com
Περιήγηση στο γλωσσάριο χρησιμοποιώντας αυτό το ευρετήριο

Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ

Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  193  (Επόμενο)
  ΟΛΑ

8

8,33 kHz channel spacing

διαυλοποίηση 8,33 KHz

A

ab initio air traffic controller

δόκιμος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας

ab initio ATCO

δόκιμος ΕΕΚ

abeam (a point)

στο ύψος (ενός σημείου), δίπλα (στο σημείο), παραπλεύρως (του σημείου)

abnormal situation

ασυνήθης κατάσταση

abort (to)

ματαιώνω

above ground level // AGL

υπεράνω της στάθμης εδάφους

above mean sea level // AMSL

υπεράνω της μέσης στάθμης θάλασσας

accelerate-stop distance available // ASDA

διαθέσιμη απόσταση επιτάχυνσης - ακινητοποίησης "acceptable level of safety

acceptable means of compliance // AMC

αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης

acceptance // ACP

αποδοχή

accepting controller

αποδεχόμενος ελεγκτής

accepting unit

αποδεχόμενη μονάδα

accepting unit/controller

αποδεχόμενη μονάδα/ελεγκτής

accident

ατύχημα

accident data reporting // ADREP

αναφορά δεδομένων ατυχήματος

accountable executive

υπόλογο διευθυντικό στέλεχος

accredited medical conclusion

πιστοποιημένη ιατρική γνωμάτευση

accredited representative

διαπιστευμένος αντιπρόσωπος

accuracy

ορθότητα

achieved with independence

ανεξάρτητα επιτευγμένος

acknowledge (to)

επιβεβαιώνω λήψη

acknowledgement

επιβεβαίωση λήψης

acquire (to)

αποκτώ

acrobatic flight

ακροβατική πτήση

act (to)

δρω

action verb(s)

ρήμα(τα) δράσης, ρήμα(τα) ενέργειας

active runway

εν ενεργεία διάδρομος

active stand

ενεργός θέση [στάθμευσης]

actual time of departure // ATD

πραγματικός χρόνος αναχώρησης

adjacent approach(-es)

παρακείμενη(-ες) προσέγγιση(-εις), διπλανή(-ές) προσέγγιση(-εις)

adjacent sector

παρακείμενος τομέας, διπλανός τομέας

adjacent unit

παρακείμενη μονάδα, διπλανή μονάδα

adjust (to)

ρυθμίζω

ADS-C agreement

συμφωνία ADS-C

advanced emission model // AEM

προηγμένο μοντέλο εκπομπών, προηγμένο πρότυπο εκπομπών

advanced surface movement guidance and control system // ASMGCS

προηγμένο σύστημα καθοδήγησης και ελέγχου κινήσεων επιφανείας

advection fog

ομίχλη μεταφοράς

adviser

σύμβουλος

advisory airspace

συμβουλευτικός εναέριος χώρος

advisory area

συμβουλευτική περιοχή

advisory route

συμβουλευτική διαδρομή

advisory service // ADVS

συμβουλευτική υπηρεσία

aerial work

εναέρια εργασία

aerodrome

αεροδρόμιο

aerodrome beacon

φάρος αεροδρομίου

aerodrome certificate

πιστοποιητικό αεροδρομίου

aerodrome control service

υπηρεσία ελέγχου αεροδρομίου

aerodrome control tower // TWR

πύργος ελέγχου αεροδρομίου

aerodrome elevation

υψόμετρο αεροδρομίου

aerodrome emergency plan // AEP

σχέδιο έκτακτης ανάγκης αεροδρομίου

aerodrome equipment

εξοπλισμός αεροδρομίου

aerodrome identification sign

πινακίδα αναγνώρισης αεροδρομίου

aerodrome operating minima

επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδρομίου, λειτουργικά ελάχιστα αεροδρομίου

aerodrome operations // AO

λειτουργίες αεροδρομίου

aerodrome reference point // ARP

σημείο αναφοράς αεροδρομίου

aerodrome routine meteorological report // METAR

συνήθης μετεωρολογική αναφορά αεροδρομίου, τακτική μετεωρολογική αναφορά αεροδρομίου

aerodrome special meteorological report // SPECI

ειδική μετεωρολογική αναφορά αεροδρομίου, έκτακτη μετεωρολογική αναφορά αεροδρομίου

aerodrome surveillance radar // ASR

ρανταρ επιτήρησης αεροδρομίου

aerodrome target identification system // ATIDS

σύστημα αναγνώρισης στόχων αεροδρομίου

aerodrome taxi circuit

κύκλος τροχοδρόμησης αεροδρομίου

aerodrome taxi time

χρόνος τροχοδρόμησης αεροδρομίου

aerodrome traffic

κυκλοφορία αεροδρομίου

aerodrome traffic circuit

κύκλος κυκλοφορίας αεροδρομίου

aerodrome traffic density

πυκνότητα κυκλοφορίας αεροδρομίου

aerodrome traffic zone // ATZ

ζώνη κυκλοφορίας αεροδρομίου

aerodrome visibility operational level

επιχειρησιακό επίπεδο ορατότητας αεροδρομίου

aeronautical beacon

αεροναυτικός φάρος

aeronautical fixed service // AFS

αεροναυτική σταθερή υπηρεσία

aeronautical fixed station

αεροναυτικός σταθερός σταθμός

aeronautical fixed telecommunication network // AFTN

αεροναυτικό σταθερό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

aeronautical ground light // AGL

επίγειο αεροναυτικό φως

aeronautical information circular // AIC

εγκύκλιος αεροναυτικών πληροφοριών

aeronautical information publication // AIP

εγχειρίδιο αεροναυτικών πληροφοριών

aeronautical information regulation and control // AIRAC

ρύθμιση και έλεγχος αεροναυτικών πληροφοριών

aeronautical information service // AIS

υπηρεσία αεροναυτικών πληροφοριών

aeronautical mobile satellite service // AMSS

αεροναυτική κινητή δορυφορική υπηρεσία

aeronautical mobile service

αεροναυτική κινητή υπηρεσία

aeronautical radio navigation service (RR S1.46)

υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης

aeronautical station

αεροναυτικός σταθμός

aeronautical telecommunication agency

φορέας αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών

aeronautical telecommunication network // ATN

δίκτυο αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών

aeronautical telecommunication service

υπηρεσία αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών

aeronautical telecommunication station

σταθμός αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών

aeroplane

αεροπλάνο

aeroplane reference field length

μήκος πεδίου αναφοράς αεροπλάνου

aft

πρυμναίο

AFTN priority indicator

ενδείκτης προτεραιότητας AFTN

agreed reporting point

συμφωνημένο σημείο αναφοράς

aiding unit (in the context of contingency)

βοηθητική μονάδα

aileron

πηδάλιο κλίσης

aim

σκοπός

air bleed

απομάστευση αέρα

air brake

αερόφρενο

air carrier

αερομεταφορέας

air display

αεροπορική επίδειξη

air filed flight plan // AFIL

σχέδιο πτήσης κατατεθειμένο εν πτήσει, σχέδιο πτήσης κατατεθειμένο από αέρος

air interception

αναχαίτιση

air navigation

αεροναυτιλία, αεροπλοήγηση

air navigation plans // ANP

σχέδια αεροναυτιλίας

air navigation service provider // ANSP

πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας, φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, παροχέας υπηρεσιών αεροναυτιλίας // ΦΠΥΑΝ

air navigation services // ANS

υπηρεσίες αεροναυτιλίας, υπηρεσίες αεροπλοήγησης

air report // AIREP

αναφορά εν πτήσει

air route facilities

διευκολύνσεις εναέριας διαδρομής

air safety report // ASR

αναφορά εναέριας ασφάλειας

air service

αεροπορική υπηρεσία

air show

αεροπορική επίδειξη

air speed

ταχύτητα αέρα

air traffic

εναέρια κυκλοφορία // ΕΚ

air traffic advisory service

συμβουλευτική υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας

air traffic control // ATC

έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας // ΕΕΚ

air traffic control clearance

εξουσιοδότηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

air traffic control instruction

οδηγία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

air traffic control loop

λειτουργικός κύκλος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

air traffic control sector

τομέας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

air traffic control service

υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

air traffic control unit

μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

air traffic controller // ATCO

ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας // ΕΕΚ

air traffic controllers european unions coordination // ATCEUC

συντονισμός ευρωπαϊκών ενώσεων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

air traffic flow and capacity management // ATFCM

διαχείριση [της] ροής και [της] χωρητικότητας [της] εναέριας κυκλοφορίας // ΔΙΡΧΕΚ

air traffic flow management // ATFM

διαχείριση [της] ροής [της] εναέριας κυκλοφορίας // ΔΙΡΕΚ

air traffic flow management departure slot

χρονοθυρίδα διαχείρισης [της] ροής [της] εναέριας κυκλοφορίας για αναχώρηση

air traffic flow management measure

μέτρο διαχείρισης [της] ροής [της] εναέριας κυκλοφορίας

air traffic management / air navigation services // ATM/ANS

διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας / υπηρεσίες αεροναυτιλίας // ΔΕΚ/ΥΑΝ

air traffic management / air navigation services constituents

συστατικά στοιχεία διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας / υπηρεσιών αεροναυτιλίας

air traffic management / air navigation services system

σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας / υπηρεσιών αεροναυτιλίας

air traffic management // ATM

διαχείριση [της] εναέριας κυκλοφορίας // ΔΕΚ

air traffic management community

κοινότητα διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας

air traffic management functionality

λειτουργική δυνατότητα διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας

air traffic management master plan

γενικό πρόγραμμα διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας

air traffic management network // ATMN

δίκτυο διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας // ΔΔΕΚ

air traffic management operational concept

γενικό επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας, επιχειρησιακό σκεπτικό διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας

air traffic management requirements and performance panel // ATMRPP

πάνελ για τις απαιτήσεις και την επίδοση της διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας

air traffic management service delivery management // ATMSDM

διαχείριση παράδοσης υπηρεσίας διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας

air traffic management system

σύστημα διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας

air traffic management system requirement

απαίτηση συστήματος διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας

air traffic service route

διαδρομή υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας

air traffic service unit sector configuration

διάταξη τομέων μονάδας υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας , συνδυασμός τομέων μονάδας υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας

air traffic service(s) // ATS

υπηρεσία(-ες) εναέριας κυκλοφορίας // ΥΕΚ

air traffic services airspace(-s)

εναέριος(-οι) χώρος(-οι) υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας

air traffic services reporting office // ARO

γραφείο αναφορών υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας

air traffic services surveillance service

υπηρεσία επιτήρησης υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας

air traffic services surveillance system

σύστημα επιτήρησης υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας

air traffic services unit

μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας

air traffic servises message handling service // ATSMHS

υπηρεσία διαχείρισης μηνυμάτων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας

air transport

αερομεταφορά(-ες), αεροπορική(-ές) μεταφορά(-ες), εναέρια(-ες) μεταφορά(-ες),

air-filed flight plan

από αέρος κατατειθέμενο σχέδιο πτήσης

air-ground communication

επικοινωνία αέρος-εδάφους, αερεπίγεια επικοινωνία

air-ground control radio station

ραδιοσταθμός ελέγχου [επικοινωνιών] αέρος-εδάφους, ραδιοσταθμός ελέγχου αερεπίγειων επικοινωνιών

air-report // AIREP

εν πτήσει αναφορά, από αέρος αναφορά

air-taxiing

αεροτροχοδρόμηση

air-to-ground communication

επικοινωνία αέρος-εδάφους

AIRAC supplement // AIRAC SUP

συμπλήρωμα AIRAC

airborne

αερομεταφερόμενος (επί αεροσκάφους), εν πτήσει (στον αέρα)

airborne collision avoidance system // ACAS

αερομεταφερόμενο σύστημα αποφυγής σύγκρουσης, σύστημα αεροσκάφους για αποφυγή σύγκρουσης

airborne separation assistance system // ASAS

αερομεταφερόμενο σύστημα υποβοήθησης διαχωρισμού, σύστημα αεροσκάφους για υποβοήθηση διαχωρισμού

airbridge

γέφυρα επιβίβασης, φυσούνα

aircraft

αεροσκάφος

aircraft address

διεύθυνση αεροσκάφους

aircraft avionics

ηλεκτρονικός εξοπλισμός αεροσκάφους, ηλεκτρονικά συστήματα αεροσκάφους

aircraft callsign

χαρακτηριστικό κλήσης αεροσκάφους

aircraft certificated for single-pilot operation

αεροσκάφος πιστοποιημένο για λειτουργία με έναν χειριστή

aircraft classification number // ACN

αριθμός κατάταξης αεροσκαφών

aircraft identification

χαρακτηριστικό αναγνώρισης αεροσκάφους, αναγνώριση αεροσκάφους

aircraft intent

πρόθεση αεροσκάφους

aircraft lead-in line

γραμμή εισόδου [του] αεροσκάφους στη θέση στάθμευσης

aircraft marshaller

καθοδηγητής στάθμευσης αεροσκάφους, σηματωρός αεροσκάφους

aircraft observation

παρατήρηση αεροσκάφους

aircraft operating agency

φορέας εκμετάλλευσης αεροσκάφους, φορέας λειτουργίας αεροσκάφους

aircraft owner and pilot association // AOPA

ένωση ιδιοκτητών αεροσκαφών και πιλότων

aircraft proximity // AIRPROX

εγγύτητα αεροσκαφών

aircraft refuelling

ανεφοδιασμός αεροσκάφους

aircraft registration

νηολόγιο αεροσκάφους, νηολόγηση αεροσκάφους

aircraft required to be operated with a co-pilot

αεροσκάφος με υποχρεωτικό συγκυβερνήτη, συγκυβερνητέο αεροσκάφος

aircraft stand

θέση στάθμευσης αεροσκάφους

aircraft stand taxilane

τροχοδίοδος θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών, λωρίδα τροχοδρόμησης θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών

aircraft type designator

ενδείκτης τύπου αεροσκάφους

aircraft — category

αεροσκάφος — κατηγορία

aircraft — type of

αεροσκάφος — τύπος

aircraft-based augmentation system // ABAS

σύστημα φασματικής επαύξησης επί αεροσκάφους

airframe flood lights

προβολείς ατράκτου

airline

αερογραμμή, αεροπορική εταιρεία, εναέρια γραμμή

airliner

αεροσκάφος γραμμής

airmanship

ικανότητα διακυβέρνησης αεροσκάφους

airmet information

αερομετεωρολογικές πληροφορίες

airport

αερολιμένας, αεροδρόμιο

airport authority

αερολιμενική αρχή, αρχή αεροδρομίου

airport coordinator

συντονιστής αερολιμένα

airport integration and throughput

ενοποίηση και διεκπεραιωτικότητα αερολιμένων

airport operations plan // AOP

σχέδιο λειτουργιών αερολιμένα

airport operator

φορέας εκμετάλλευσης αερολιμένα, φορέας λειτουργίας αερολιμένα

airport rescue and fire fighting services // ARFFS

υπηρεσίες διάσωσης και πυρόσβεσης αεροδρομίου

airport slot coordinator

συντονιστής χρονοθυρίδων αερολιμένα

airport surface detection equipment // ASDE

εξοπλισμός επιτήρησης επιφάνειας αερολιμένα

airport — collaborative decision making // A-CDM

συνεργατική λήψη αποφάσεων σε επίπεδο αερολιμένα

airship

αερόπλοιο

airside

περιοχή δραστηριοτήτων αεροσκαφών

airspace block

τμήμα εναέριου χώρου

airspace classification

κατηγοροποίηση [του] εναέριου χώρου

airspace design

σχεδιασμός [του] εναέριου χώρου

airspace management // ASM

διαχείριση [του] εναέριου χώρου // ΔΕΧ

airspace organization and management // AOM

οργάνωση και διαχείριση [του] εναέριου χώρου // ΟΔΕΧ

airspace reservation

δέσμευση εναέριου χώρου

airspace restriction

περιορισμός εναέριου χώρου

airspace structure

δομή [του] εναέριου χώρου

airspace user operations // AUO

λειτουργίες χρηστών [του] εναέριου χώρου

airspace users

χρήστες [του] εναέριου χώορυ

airspace users' representative

εκπρόσωπος [των] χρηστών [του] εναέριου χώρου

airspace utilisation

χρήση [του] εναέριου χώρου

airway

αεροδιάδρομος, εναέριος διάδρομος

airworthiness

αεροπλοϊμότητα

alarm

συναγερμός

aldis [signal] lamp

λυχνία [σημάτων] τύπου άλντις

alert

συνέγερση, ετοιμότητα, επιφυλακή

alert height

σχετικό ύψος συνέγερσης

alert phase // ALERFA

φάση συνέγερσης

alerting // ALR

συνέγερση, συναγερμική ειδοποίηση

alerting service

υπηρεσία συνέγερσης

allocate (to)

κατανέμω

alphanumeric characters (alphanumerics)

αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

alphanumeric display

αλφαριθμητική απεικόνιση

alternate aerodrome

αεροδρόμιο εναλλαγής

alternative means of compliance

εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης

altitude

απόλυτο ύψος

altocumulus // AC

υψισωρείτες

altostratus // AS

υψιστρώματα

ambulance

ασθενοφόρο (όχημα ή αεροσκάφος)

analyse (to)

αναλύω

annex

παράρτημα

anti-collision lights

φώτα αποφυγής σύγκρουσης

appendix

προσάρτημα

apply (to)

εφαρμόζω

appreciate (to)

καταλαβαίνω, εκτιμώ

approach control office

γραφείο ελέγχου προσέγγισης

approach control service

υπηρεσία ελέγχου προσέγγισης

approach control unit

μονάδα ελέγχου προσέγγισης

approach control unit (centre) // APP

μονάδα (κέντρο) ελέγχου προσέγγισης

approach funnel

χοάνη προσέγγισης

approach path monitor // APM

παρακολούθηση ίχνους προσέγγισης

approach procedures with vertical guidance // APV

διαδικασίες προσέγγισης με κατακόρυφη καθοδήγηση

approach sequence

σειρά προσέγγισης

approaching head-on aircraft

μετωπικά προσεγγίζοντα αεροσκάφη, κατά μέτωπον προσεγγίζοντα αεροσκάφη

appropriate ATS authority

αρμόδια αρχή ΥΕΚ

appropriate authority

αρμόδια αρχή

approved maintenance organization

εγκεκριμένος οργανισμός συντήρησης

approved training

εγκεκριμένη εκπαίδευση

approved training organization

εγκεκριμένος εκπαιδευτικός οργανισμός

apron

χώρος στάθμευσης

apron management service

υπηρεσία διαχείρισης χώρων στάθμευσης

apron taxiway

τροχόδρομος χώρου στάθμευσης

aquaplaning

υδρολίσθηση

area control center // ACC

κέντρο ελέγχου περιοχής // ΚΕΠ

area control service

υπηρεσία ελέγχου περιοχής // ΥΕΠ

area navigation // RNAV

περιοχική ναυτιλία, περιοχική ναυσιπλοϊα

area navigation route

διαδρομή περιοχικής ναυτιλίας, διαδρομή περιοχικής ναυσιπλοϊας

area proximity warning // APW

προειδοποίηση εγγύτητας περιοχής

arrival // ARR

άφιξη

arrival management

διαχείριση αφίξεων

arrival manager // AMAN

σύστημα διαχείρισης αφίξεων

arriving flight

αφικνούμενη πτήση

assessment

αξιολόγηση

assessor

αξιολογητής

assessor endorsement // ASR

καταχώριση αξιολογητή

assign (to)

εκχωρώ

assignment

εκχώρηση

assist (to)

βοηθώ

association of european airlines // AEA

ένωση ευρωπαϊκών αερογραμμών, ένωση ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών

assurance

διασφάλιση, εγγύηση

ATC instruction

οδηγία ΕΕΚ

ATC clearance

εξουσιοδότηση ΕΕΚ

ATC loop

λειτουργικός κύκλος ΕΕΚ

ATC sector

τομέας ελέγχου ΕΕΚ

ATC service

υπηρεσία ΕΕΚ

ATC unit

μονάδα ΕΕΚ

ATFM departure slot

χρονοθυρίδα ATFM για αναχώρηση, χρονοθυρίδα ΔΙΡΕΚ για αναχώρηση

ATFM measure

μέτρο ATFM, μέτρο ΔΙΡΕΚ

ATM community

κοινότητα ΔΕΚ

ATM functionality

λειτουργική δυνατότητα ΔΕΚ

ATM master plan

γενικό πρόγραμμα ΔΕΚ

ATM network

δίκτυο ΔΕΚ

ATM operational concept

γενικό επιχειρησιακό σχέδιο ΔΕΚ, επιχειρησιακό σκεπτικό ΔΕΚ

ATM system

σύστημα ΔΕΚ

ATM system requirement

απαίτηση συστήματος ΔΕΚ

ATM/ANS constituents

συστατικά στοιχεία ΔΕΚ/ΥΑΝ, συστατικά στοιχεία ATM/ANS

ATM/ANS system

σύστημα ΔΕΚ/ΥΑΝ, σύστημα ATM/ANS

atmospheric pressure at aerodrome elevation // QFE

ατμοσφαιρική πίεση στο υψόμετρο αεροδρομίου

atmospheric pressure at mean sea level // QNH

ατμοσφαιρική πίεση στη μέση στάθμη θάλασσας

ATS airspace(-s)

εναέριος(-οι) χώρος(-οι) ATS, εναέριος(-οι) χώρος(-οι) ΥΕΚ

ATS route

διαδρομή ATS, διαδρομή ΥΕΚ

ATS surveillance service

υπηρεσία επιτήρησης ATS, υπηρεσία επιτήρησης ΥΕΚ

ATS surveillance system

σύστημα επιτήρησης ATS, σύστημα επιτήρησης ΥΕΚ

ATS unit

μονάδα ATS, μονάδα ΥΕΚ

attitude

συμπεριφορά, στάση

audio aids // Aud

ακουστικά βοηθήματα

audit

επιθεώρηση

authority (government organization)

αρχή, Υπηρεσία (με την έννοια της κρατικής διοικητικής αρχής)

autoland system

σύστημα τυφλής προσγείωσης αεροσκαφών

automatic dependent surveillance // ADS

αυτόματη εξαρτημένη επιτήρηση

automatic dependent surveillance — broadcast // ADS-B

αυτόματη εξαρτημένη επιτήρηση — εκπομπή

automatic dependent surveillance — broadcast out // ADS-B out

αυτόματη εξαρτώμενη επιτήρηση — εξερχόμενη εκπομπή

automatic dependent surveillance — contract // ADS-C

αυτόματη εξαρτώμενη επιτήρηση — σύμβαση

automatic dependent surveillance — contract agreement

συμφωνία αυτόματης εξαρτώμενης επιτήρησης — σύμβαση

automatic direction finder // ADF

αυτόματο ραδιογωνιόμετρο

automatic direction-finding equipment

εξοπλισμός αυτόματου προσδιορισμού κατεύθυνσης, εξοπλισμός αυτόματης ραδιογωνιομετρίας

automatic landing system // ALS

σύστημα αυτόματης προσγείωσης

automatic pilot

αυτόματος πιλότος

automatic terminal information service // ATIS

υπηρεσία αυτόματης εκπομπής πληροφοριών τερματικής περιοχής, αυτοματοποιημένη υπηρεσία πληροφοριών τερματικής περιοχής

auxiliary power unit

μονάδα βοηθητικής ισχύος

availability

διαθεσιμότητα

aviation

αεροπορία, αεροπλοϊα

aviation crisis

αεροπορική κρίση

aviation frequency band

ζώνη συχνοτήτων αεροπορίας

aviation safety

αεροπορική ασφάλεια (από ακούσιους παράγοντες)

aviation security

αεροπορική προστασία [από έκνομες ενέργειες], αεροπορική ασφάλεια από έκνομες ενέργειες

avionics

ηλεκτρονικά [συστήματα] αεροπορίας

B

back-up

εφεδρικός

backtrack

αναστροφή

balance tab

ζυγοσταθμιστικό πτερύγιο

balked landing

διακοπείσα προσγείωση , ματαιωθείσα προσγείωση

balloon

αερόστατο

bank angle

γωνία κλίσης

barrette

συστοιχία φώτων, εγκάρσια δεσμίδα φώτων

base

βάση, βασικό

base turn

στροφή βάσης, βασική στροφή

basic area navigation // B-RNAV

βασική περιοχική ναυτιλία, βασική περιοχική ναυσιπλοϊα

basic training

βασική εκπαίδευση

beacon

φάρος, ραδιοφάρος

bearing

διόπτευση, κατεύθυνση

benefit

όφελος

beyond local repair

πέραν τοπικής επισκευής

binding target

δεσμευτικός στόχος

bird strike

πρόσκρουση πτηνού

blade (propeller)

πτερύγιο έλικας

blade pitch

βήμα πτερυγίου [έλικας]

blast

εκτόνωση αερίων

blended learning

μικτή μάθηση

blind transmission

τυφλή εκπομπή

blind velocity

τυφλή ταχύτητα

blip

μπλίπ

blowing // BL

ανυψούμενο

blowing snow // BLSN

ανυψούμενο χιόνι

boarding bridge

γέφυρα επιβίβασης, φυσούνα

bomb threat

απειλή για βόμβα

boundary

όριο

braking action

δυνατότητα πέδησης

briefing // Brief

[σύνοπτική] ενημέρωση, [προ]συνόψιση

bright display

φωτεινή οθόνη

broadcast

γενική εκπομπή

bundle of services

δέσμη υπηρεσιών

buoyancy

άνωση

business plan

επιχειρηματικό σχέδιο

C

cabin fire

φωτιά στον χώρο της καμπίνας επιβατών, πυρκαγιά στον χώρο της καμπίνας επιβατών

calculate (to)

υπολογίζω

calendar

ημερολόγιο

canard

ριναίο πηδάλιο ανόδου - καθόδου

cancellation // CNL

ακύρωση

canopy

καλύπτρα

capability

ικανότητα

capacitor discharge light

λυχνία φωτεινών εκκενώσεων

capacity

χωρητικότητα, δυναμικότητα

cargo

φορτίο, εμπόρευμα

cargo flight

πτήση μεταφοράς εμπορευμάτων

cargo terminal

εμπορευματικός σταθμός

case study // Case

μελέτη περίπτωσης, περιπτωσιακή μελέτη

categories of aeroplanes

κατηγορίες αεροπλάνων

categories of precision approach operations

κατηγορίες [λειτουργιών] προσέγγισης ακριβείας

causes

αίτια

CAVOK // CAVOK

CAVOK

ceiling

οροφή

central flow management unit // CFMU

κεντρική μονάδα διαχείρισης [της] ροής

certificate

πιστοποιητικό

certification

πιστοποίηση

certified aerodrome

πιστοποιημένο αεροδρόμιο

certify as airworthy (to)

πιστοποιώ πτητική ικανότητα

change management

διαχείριση αλλαγών

changeover point

σημείο αλλαγής

channel

δίαυλος, κανάλι

channel spacing

διαχωρισμός διαύλων [επικοινωνίας], διαυλοποίηση

characterise (to)

χαρακτηρίζω

charging scheme

μηχανισμός χρέωσης

check (to)

ελέγχω

check flight

πτήση ελέγχου

Chicago convention

σύμβαση του Σικάγου

chief executive officer // CEO

διευθύνων σύμβουλος

chocks

τροχοεμποδιστήρες, τσοκς

choose (to)

επιλέγω

circle (το)

πραγματοποιώ κύκλο

circling approach

κυκλική προσέγγιση

circular // Cir

εγκύκλιος

cirrocumulus // CC

θυσανοσωρείτες

cirrostratus // CS

θυσανοστρώματα

cirrus // CI

θύσανοι

civil air navigation services organisation // CANSO

οργανισμός υπηρεσιών πολιτικής αεροναυτιλίας

civil aviation authority // CAA

υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, αρχή πολιτικής αεροπορίας // ΥΠΑ

civil aviation training centre // CATC

κέντρο εκπαίδευσης πολιτικής αεροπορίας // ΣΠΟΑ

civil-military coordination

συντονισμός πολιτικού και στρατιωτικού τομέα

clearance function

λειτουργική οργάνωση εξουσιοδότησης

clearance limit

όριο εξουσιοδότησης

clearance void time

χρόνος λήξης εξουσιοδότησης

clearway // CWY

περιοχή ελεύθερη εμποδίων

climb out

φάση [αρχικής] ανόδου

climb out area

περιοχή [αρχικής] ανόδου

co-pilot

συγκυβερνήτης

coasted

υπολογισμός κατά παρέκταση [μακράς περιόδου]

cockpit

θάλαμος διακυβέρνησης, πιλοτήριο

cockpit voice recorder // CVR

αποτυπωτής ομιλίας θαλάμου διακυβέρνησης, καταγραφικό ομιλιών πιλοτηρίου

code (SSR)

κώδικας (SSR), κωδικός (SSR)

code allocation list

κατάλογος εκχώρησης κωδικών, κατάλογος διανομής κωδικών

coded designator

κωδικοποιημένος προσδιοριστής

collaborative decision making // CDM

συνεργατική λήψη αποφάσεων

collect (to)

συλλέγω

commercial air transport

εμπορική αερομεταφορά, εμπορική αεροπορική μεταφορά

commercial air transport movements

κινήσεις εμπορικών αερομεταφορών, εμπορικές αεροπορικές κινήσεις

commercial air transport operation

δραστηριότητα εμπορικής αερομεταφοράς, λειτουργία εμπορικής αερομεταφοράς

commercial operation

εμπορική δραστηριότητα

commercially important person // CIP

εταιρικός επίσημος

committee on aviation environmental protection // CAEP

επιτροπή για την αεροπορική περιβαλλοντική προστασία

common ICAO data interchange network // CIDIN

κοινό δίκτυο ICAO για ανταλλαγή δεδομένων

common point

κοινό σημείο

communication services

υπηρεσίες επικοινωνιών

communications // COM

επικοινωνίες

communications, navigation and surveillance // CNS

επικοινωνίες, πλοήγηση και επιτήρηση

communications, navigation, and surveillance/air traffic management // CNS/ATM

επικοινωνίες, πλοήγηση και επιτήρηση/διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας

compacted snow

συμπιεσμένο χιόνι

competence

επάρκεια

competency

επάρκεια, ικανότητα

competency element

στοιχείο ικανότητας, στοιχείο επάρκειας

competency unit

μονάδα ικανότητας, μονάδα επάρκειας

competent member state

αρμόδιο κράτος μέλος

complex motor-powered aircraft

σύνθετο μηχανοκίνητο αεροσκάφος

comply (to)

συμμορφώνομαι

comptence assessor

αξιολογητής επάρκειας

comptence examiner

εξεταστής επάρκειας

computer

υπολογιστής

computer-based training // CBT

εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστή, πληροφορικοπαγής εκπαίδευση

computer/web-based training // CWBT

εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστή / διαδίκτυο

concept of operation

αρχές λειτουργίας

concept of use

τρόπος χρήσης

concurrent wind direction

συμπίπτουσα διεύθυνση ανέμου

concurrent wind speed

συμπίπτουσα ταχύτητα ανέμου

condensation trail (contrail)

ίχνος συμπύκνωσης

conditional clearance

υπό συνθήκη εξουσιοδότηση

conditional route // CDR

διαδρομή υπό όρους, υπό συνθήκη διαδρομή

conduct (to)

διεξάγω

cone of silence

κώνος σιγής

conference communications

επικοινωνίες διάσκεψης

configuration

διαμόρφωση

configuration data

δεδομένα διαμόρφωσης

confirm (to)

επιβεβαιώνω

conflict

εμπλοκή

conflict detection

ανίχνευση εμπλοκής

conflict alert

συνέγερση εμπλοκής

conflict horizon

ορίζοντας εμπλοκής

conflict management // CM

διαχείριση εμπλοκής(-ών)

conflict search

αναζήτηση εμπλοκής(-ών)

congestion

συμφόρηση, συνωστισμός

consider (to)

εξετάζω [προσεκτικά]

conspicuity code

κωδικός ευδιακριτότητας

constant descent arrival

άφιξη σταθερής καθόδου

constituents

συστατικά στοιχεία

constraint

περιορισμός

contact point

σημείο επαφής

contaminated runway

ρυπασμένος διάδρομος, διάδρομος με επικαθίσεις

contamination

ρύπανση, επικάθιση

content

περιεχόμενο

contingency

έκτακτη κατάσταση, απρόοπτη κατάσταση, απρόοπτο

contingency life-cycle

κύκλος ζωής έκτακτων καταστάσεων, κύκλος ζωής απρόοπτων καταστάσεων

contingency modes

περιπτώσεις (είδη) έκτακτων καταστάσεων, περιπτώσεις (είδη) απρόοπτων καταστάσεων

contingency plan

σχέδιο [αντιμετώπισης] έκτακτων καταστάσεων, σχέδιο [αντιμετώπισης] απρόοπτων καταστάσεων

contingency planning

σχεδιασμός [αντιμετώπισης] έκτακτων καταστάσεων, σχεδιασμός [αντιμετώπισης] απρόοπτων καταστάσεων

continuation training

συνεχής εκπαίδευση

continuing oversight

συνεχής επίβλεψη, συνεχής επιτήρηση

continuity

συνέχεια

continuous day and night service // H24

συνεχής εικοσιτετράωρη υπηρεσία

continuous descend approach // CDA

προσέγγιση σταθερής καθόδου

control sector

τομέας ελέγχου

control area

περιοχή ελέγχου

control assistant

βοηθός ελεγχου

control zone // CTR

ζώνη ελέγχου

controlled airspace (instrument/visual)

ελεγχόμενος εναέριος χώρος (ενόργανος/εξ όψεως)

controlled aerodrome

ελεγχόμενο αεροδρόμιο

controlled airspace

ελεγχόμενος εναέριος χώρος

controlled airspace (instrument restricted)

ελεγχόμενος εναέριος χώρος (μόνο ενόργανες πτήσεις)

controlled airspace (visual exempted)

ελεγχόμενος (εκτός των VFR) εναέριος χώρος

controlled flight

ελεγχόμενη πτήση

controlled flight into terrain // CFIT

πρόσκρουση ελεγχόμενης πτήσης στο έδαφος

controlled VFR flight

ελεγχόμενη VFR πτήση

controller

ελεγκτής

controller pilot data link communications // CPDLC

επικοινωνίες δεδομένων μεταξύ ελεγκτή - χειριστή αεροσκάφους, επικοινωνίες ζεύξης δεδομένων ελεγκτή-πιλότου

controlling military unit

στρατιωτική μονάδα ελέγχου

converging aircraft

συγκλίνοντα αεροσκάφη, κατά μέτωπον

converging runway display aid // CRDA

βοήθημα απεικόνισης συγκλινόντων διαδρόμων, βοήθημα οπτικής παρουσίασης συγκλινόντων διαδρόμων

conversion training

εκπαίδευση μετατροπής

cooperative decision making

συλλογική λήψη αποφάσεων, συνεργατική λήψη αποφάσεων

cooperative separation

συνεργατικός διαχωρισμός

cooperative surveillance

συνεργατική επιτήρηση

cooperative surveillance chain

συνεργατική αλυσίδα επιτήρησης

coordinate (to)

συντονίζω

coordinated universal time // UTC

συντονισμένη παγκόσμια ώρα

coordination // CDN

συντονισμός

coordination data

δεδομένα συντονισμού

coordination point

σημείο συντονισμού

corpus

κύριο σώμα

correct and complete EATMN software verification

ορθή και πλήρης επαλήθευση του λογισμικού ΕΔΔΕΚ

corrective action

διορθωτικό μέτρο, διορθωτική ενέργεια

correlation

συσχέτιση, συσχετισμός

cost base

βάση υπολογισμού

cots

εμπορικά ετοιμοπαράδοτο προϊόν

course leader

συντονιστής [εκπαιδευτικής] σειράς, συντονιστής [εκπαιδευτικού] προγράμματος

crash

συντριβή

crash alarm

συναγερμός συντριβής, συναγερμός ατυχήματος

crash tender

πυροσβεστικό όχημα επέμβασης σε αεροπορικά ατυχήματα

credit (in the context of alternative means or prior qualifications)

αναγνώριση

crew resource management // CRM

ολοκληρωμένη αξιοποίηση πληρώματος, διαχείριση πόρων πληρώματος

crisis management centre // SMC

κέντρο διαχείρισης κρίσεων

critical event

κρίσιμο συμβάν

critical incident stress

στρες [λόγω] κρίσιμων περιστατικών

critical incident stress management // CISM

διαχείριση [του] στρες [λόγω] κρίσιμων περιστατικών

critical part of the airport

κρίσιμο τμήμα του αερολιμένα

cross bleed (or feed)

διασταυρούμενη τροφοδότηση, σύνθετη τροφοδότηση

cross bleed (or feed) [engine] start

εκκίνηση [κινητήρων] διασταυρούμενης τροφοδότησης, εκκίνηση [κινητήρων] σύνθετης τροφοδότησης

cross-border airspace

διασυνοριακός εναέριος χώρος, διαμεθοριακός εναέριος χώρος

cross-border services

διασυνοριακές υπηρεσίες

cross-country

αεροναυτιλιακό ταξίδι

crosswind

πλάγιος άνεμος, πλευρικός άνεμος, εγκάρσιος άνεμος

cruise climb

άνοδος πλεύσης

cruise climb (to)

εκτελώ άνοδο πλεύσης

cruising level

επίπεδο πλεύσης

cruising speed

ταχύτητα πλεύσης

cumulonimbus // CB

σωρειτομελανίας

cumulus // CU

σωρείτες

current data authority

τρέχουσα αρχή δεδομένων

current flight plan // CPL

ισχύον σχέδιο πτήσης

cutover

μετάζευξη, σύνδεση εν θερμώ

cyclic redundancy check // CRC

περιοδικός έλεγχος επάρκειας

D

danger area

επικίνδυνη περιοχή

dangerous goods

επικίνδυνα υλικά, επιβλαβή υλικά

data

δεδομένα, στοιχεία

data convention

σύμβαση δεδομένων

data link ATIS // D-ATIS

ATIS [μέσω] ζεύξης δεδομένων

data link communications

επικοινωνίες [μέσω] ζεύξης δεδομένων

data link initiation capability

εφαρμογή έναρξης ζεύξης δεδομένων

data link manager // DLM

διαχειριστής ζεύξης δεδομένων

data link VOLMET // D-VOLMET

VOLMET μέσω ζεύξης δεδομένων

data processing

επεξεργασία δεδομένων

data quality

ποιότητα δεδομένων

datum

δεδομένο [αναφοράς]

de-briefing // Debrief

μετασυνόψιση

de-icing/anti-icing facility

εγκατάσταση από-παγοποίησης/αντι-παγοποίησης, ευκολία από-παγοποίησης/αντι-παγοποίησης

de-icing/anti-icing pad

χώρος αποπαγοποίησης / αντιπαγοποίησης, εξέδρα αποπαγοποίησης/αντιπαγοποίησης

deadstick landing

προσγείωση χωρίς ισχύ

debris

κατάλοιπα, απορρίμματα

decision altitude // DA

αποφασιστικό απόλυτο ύψος

decision altitude/height // DA/H

αποφασιστικό απόλυτο/σχετικό ύψος

decision height // DH

αποφασιστικό σχετικό ύψος

declaration

δήλωση

declared capacity

δηλωμένη χωρητικότητα

declared distances

δηλωμένες αποστάσεις

decode (to)

αποκωδικοποιώ

decoder

αποκωδικοποιητής

defenses

αμυντικοί μηχανισμοί, άμυνες

define (to)

ορίζω

degraded modes of operation (in the context of contingency)

υποβαθμισμένοι τρόποι λειτουργίας, καταστάσεις υποβαθμισμένης λειτουργίας

delay // DLA

καθυστέρηση

delegate (to)

μεταβιβάζω αρμοδιότητα

demand

ζήτηση

demand and capacity balancing // DCB

εξισορρόπηση [μεταξύ] ζήτησης και χωρητικότητας

demonstrate (to)

επιδεικνύω

departing flight

πτήση αναχώρησης

departure // DEP

αναχώρηση

departure manager // DMAN

σύστημα διαχείρισης αναχωρήσεων

departure point

σημείο αναχώρησης

dependent parallel approaches

εξαρτημένες παράλληλες προσεγγίσεις

depletion of fire cover

υποβάθμιση πυροσβεστικής κάλυψης

depletion of fire fighting services

υποβάθμιση υπηρεσιών πυρόσβεσης

deployment

ανάπτυξη, εξάπλωση

deployment manager

ομάδα διαχείρισης ανάπτυξης

deployment target date

επιδιωκόμενη ημερομηνία ανάπτυξης

describe (to)

περιγράφω

designated operational coverage

κατασημασμένη επιχειρησιακή κάλυψη, προσδιορισμένη επιχειρησιακή κάλυψη

designator

κατασήμανση, προσδιοριστής

destination alternate

εναλλακτικό [αεροδρόμιο] προορισμού

detect (to)

ανιχνεύω, εντοπίζω

determined costs

καθορισμένο κόστος

DETRESFA

DETRESFA

deviation

απόκλιση, παρεκτροπή

device

συσκευή, διάταξη

dew point

σημείο δρόσου

differential global navigation satellite system // D-GNSS

διαφορικό παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης

differentiate (to)

διακρίνω

digital meteorological information for aircraft in flight // D-VOLMET

ψηφιακές μετεωρολογικές πληροφορίες για αεροσκάφη εν πτήσει

dinghies

σωσίβιες λέμβοι

direction finding

προσδιορισμός κατεύθυνσης, ραδιογωνιομετρία

director general of civil aviation // DGCA

γενικός διευθυντής πολιτικής αεροπορίας

discrete code

διάκριτος κωδικός

discrete SSR code

διάκριτος SSR κωδικός

displaced threshold

μετατοπισμένο κατώφλι

display

απεικόνιση, οθόνη

distance from touchdown indicator // DFTI

ενδείκτης απόστασης από το σημείο επαφής διαδρόμου, ενδείκτης απόστασης από το σημείο προσεδάφισης

distance measuring equipment // DME

εξοπλισμός μέτρησης αποστάσεων

distress phase

φάση κινδύνου

ditching

(αναγκαστική) προσθαλάσσωση

diversion

εκτροπή, αλλαγή προορισμού

divert (to)

εκτρέπω, αλλάζω προορισμό

divert arrival

άφιξη [εξ] εκτροπής, άφιξη κατόπιν αλλαγής προορισμού

document // DOC

εγχειρίδιο

downlink

κατερχόμενη(ς) ζεύξη(ς), καθοδική(ς) ζεύξη(ς)

downlinked aircraft identification

αναγνώριση αεροσκάφους διαβιβαζόμενη με καθοδική ζεύξη

downstream clearance

εξουσιοδότηση συνέχειας

downstream data authority

αρχή δεδομένων στη συνέχεια της διαδρομής

downwash

κατώρευμα

downwind

υπήνεμο

drag

οπισθέλκουσα

draw (to)

σχεδιάζω

drift

έκπτωση

drizzle // DZ

ψεκάδες βροχής

dry snow

ξηρό χιόνι

dual instruction time

χρόνος εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό

dump (runway)

υγρός (διάδρομος)

duplex

αμφίδρομος, διπλής κατεύθυνσης

dust (widespread) // DU

σκόνη (διασκορπισμένη)

dust / sand whirls (dust devils) // PO

στρόβιλοι σκόνης / άμμου (κονιορτοστρόβιλοι)

duststorm // DS

κονιορτοθύελλα

dynamic load-bearing surface

δυναμική φέρουσα επιφάνεια

E

e-learning // EL

ηλεκτρονική μάθηση, πληροφορικοπαγής εκπαίδευση

early termination of training

πρόωρη λήξη εκπαίδευσης, πρόωρος τερματισμός εκπαίδευσης

EATMN software

λογισμικό EATMN, λογισμικό ΕΔΔΕΚ

effective intensity

ενεργός ένταση

efficiency

αποδοτικότητα, απόδοση

electronic flight instrument system // EFIS

ηλεκτρονικό σύστημα οργάνων πτήσης

elevated heliport

υπερυψωμένο ελικοδρόμιο

elevation

υψόμετρο

elevator

πηδάλιο ανόδου - καθόδου

eligible interrogator code

επιλέξιμος κωδικός ερωτηματοθέτησης

eligible mode s interrogator

επιλέξιμος ερωτηματοθέτης τρόπου λειτουργίας S

ellipsoid height

ελλειψοειδές σχτικό ύψος

embedded

ενσωματωμένος, περιεχόμενος [σε]

emergency

έκτακτη ανάγκη

emergency equipment

εξοπλισμός έκτακτκης ανάγκης

emergency evacuation

εκκένωση έκτακτης ανάγκης

emergency exit

έξοδος κινδύνου

emergency locator transmitter // ELT

πομπός εντοπισμού έκτακτης ανάγκης

emergency mode (in the context of contingency)

περίπτωση έκτακτης ανάγκης

emergency phase

φάση έκτακτης ανάγκης

emergency plan

σχέδιο έκτακτης ανάγκης

emergency response plan // ERP

σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης

emergency situation

κατάσταση έκτακτης ανάγκης

empty stand

κενή θέση [στάθμευσης]

en-route alternate

εναλλακτικό επί διαδρομής [αεροδρόμιο]

en-route charge

τέλη διαδρομής

en-route charging zone

ζώνη χρέωσης [τελών] διαδρομής

en-route clearance

εξουσιοδότηση διαδρομής

enable

δραστικοποιώ

enabler

δραστικοποιητής

encode (to)

κωδικοποιώ

engine fire

φωτιά στον κινητήρα, πυρκαγιά στον κινητήρα

engine run-up

δοκιμή κινητήρα

enroute

επί διαδρομής

ensure (to)

εξασφαλίζω, διασφαλίζω

entry fix

σταθερό σημείου εισόδου

equipment

εξοπλισμός

equity

δικαιοσύνη, αμεροληψία

error

σφάλμα, λάθος

error management

διαχείριση σφαλμάτων

established (on ILS)

ευθυγραμμισμένος (στο ILS)

estimate (to)

υπολογίζω [κατ΄ εκτίμηση], εκτιμώ

estimate // EST

υπολογιζόμενος χρόνος, εκτιμώμενος χρόνος

estimate data

κατ’ εκτίμηση δεδομένα, υπολογιζόμενα στοιχεία

estimate message

μήνυμα υπολογιζόμενου χρόνου, μήνυμα εκτιμώμενου χρόνου

estimated elapsed time // EET

υπολογιζόμενη χρονική διάρκεια, εκτιμώμενη χρονική διάρκεια

estimated off-block date

υπολογιζόμενη ημερομηνία αναχώρησης από τη θέση στάθμευσης, εκτιμώμενη ημερομηνία αναχώρησης από τη θέση στάθμευσης

estimated off-block time

υπολογιζόμενη ώρα αναχώρησης από τη θέση στάθμευσης, εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης από τη θέση στάθμευσης

estimated time of arrival // ETA

υπολογιζόμενη ώρα άφιξης, εκτιμώμενη ώρα άφιξης

estimated time of departure // ETD

υπολογιζόμενη ώρα αναχώρησης, εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης

estimating arrival

υπολογιζόμενη [ώρα] άφιξη[ς], εκτιμώμενη [ώρα] άφιξη[ς]

estimating departure

υπολογιζόμενη [ώρα] αναχώρηση[ς], εκτιμώμενη [ώρα] αναχώρηση[ς]

etops en-route alternate

εναλλακτικό επί διαδρομής για etops

eurocontrol

eurocontrol

eurocontrol safety regulatory requirements // ESARR

ρυθμιστικές απαιτήσεις ασφάλειας [του eurocontrol]

european agency for aviation // EAA

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Αεροπορία

european air navigation planning group // EANPG

ομάδα σχεδιασμού ευρωπαϊκής αεροναυτιλίας

european air traffic management // EATM

ευρωπαϊκή διαχείριση [της] εναέριας κυκλοφορίας

european air traffic management network // EATMN

ευρωπαϊκό δίκτυο διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας // ΕΔΔΕΚ

european air traffic management network software

λογισμικό ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας

european aviation safety agency // EASA

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

european civil aviation conference // ECAC

Ευρωπαϊκή [Συν]Διάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας

european defence agency

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

european geostationary navigation overlay service // EGNOS

ευρωπαϊκή υπηρεσία υπέρθεσης για τη γεωστατική πλοήγηση

european organisation for civil aviation equipment // EUROCAE

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εξοπλισμού Πολιτικής Αεροπορίας

european organisation for the safety of air navigation // EUROCONTROL

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας

european route network improvement plan

σχέδιο βελτίωσης του ευρωπαϊκού δικτύου διαδρομών

european transport workers' federation // ETF

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές

evacuation

εκκένωση

evaluation

αποτίμηση, αξιολόγηση

examination

εξέταση

examiner

εξεταστής

excursion

υπέρβαση ορίων

execute (to)

εκτελώ

execution (in the context of contingency planning)

εκτέλεση

exit fix

σταθερό σημείο εξόδου

expected approach time // EAT

αναμενόμενος χρόνος προσέγγισης

expedite (to)

επιταχύνω

explain (to)

ε[πε]ξηγώ

extended arrival management

εκτεταμένη διαχείριση αφίξεων

external fire

εξωτερική φωτιά (σε αεροσκάφος), εξωτερική πυρκαγιά (σε αεροσκάφος)

extract (to)

εξάγω

extrapolate (to)

υπολογίζω κατά παρέκταση

F

facility

εγκατάσταση, ευκολία

fail-operational automatic landing system

αυτόματο σύστημα προσγείωσης λειτουργικό σε αστοχία

fail-operational hybrid landing system

υβριδικό σύστημα προσγείωσης λειτουργικό σε αστοχία

failing unit (in the context of contingency)

εκτός λειτουργίας μονάδα

fall back mode of operation ((in the context of contingency)

κατάσταση λειτουργίας επαναφοράς, κατάσταση λειτουργίας επανόδου

false

εσφαλμένος, ψευδής

false alarm

εσφαλμένος συναγερμός, ψευδής συναγερμός

fan engine

στροβιλοκινητήρας διπλής ροής

fatal injury

θανάσιμος τραυματισμός

federation of transport workers' unions [in the european union] // FST

ομοσπονδία των ενώσεων εργαζομένων στις μεταφορές [στην ευρωπαϊκή ένωση)

feedback

ανάδραση, ανατροφοδότηση

feet

[μετρικά] πόδια

filed flight plan

κατατεθειμένο σχέδιο πτήσης, κατατεθέν σχέδιο πτήσης

fin

κάθετο σταθερό πτερύγιο

final approach

τελική προσέγγιση

final approach and take-off area // FATO

περιοχή τελικής προσέγγισης και απογείωσης

final approach fix // FAF

σταθερό σημείο τελικής προσέγγισης

fire

φωτιά, πυρκαγιά

fire brigade

Πυροσβεστική Υπηρεσία // Π.Υ.

fire drill

άσκηση πυρόσβεσης

fix

σταθερό σημείο

fixed light

σταθερό φώς

fixed pitch propeller

έλικα σταθερού βήματος

flap

πτερύγιο καμπυλότητας

flashing lights

αναλάμποντα φώτα

flat tire

σκασμένο ελαστικό

flexible airspace management

ευέλικτη διαχείριση [του] εναέριου χώρου

flexible use of airspace // FUA

ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου

flight check

από αέρος έλεγχος

flight crew member

μέλος πληρώματος πτήσης, μέλος πληρώματος διακυβέρνησης

flight data

δεδομένα πτήσης, στοιχεία πτήσης

flight data analysis // FDA

ανάλυση δεδομένων πτήσης

flight data monitoring // FDM

παρακολούθηση δεδομένων πτήσης

flight data processing system // FDPS

σύστημα επεξεργασίας δεδομένων πτήσης

flight data recorder // FDR

καταγραφέας δεδομένων πτήσης, αποτυπωτής δεδομένων πτήσης

flight data [operational] position

[επιχειρησιακή] θέση δεδομένων πτήσης

flight deck

θάλαμος διακυβέρνησης

flight dispatcher

επιμελητής πτήσης

flight information

πληροφορίες πτήσης

flight information center // FIC

κέντρο πληροφοριών πτήσης

flight information region // FIR

περιοχή πληροφοριών πτήσης

flight information service // FIS

υπηρεσία πληροφοριών πτήσης

flight inspection

από αέρος επιθεώρηση

flight intent

πρόθεση πτήσης

flight intention

πρόθεση πτήσης

flight level // FL

επίπεδο πτήσης

flight management system // FMS

σύστημα διαχείρισης πτήσης

flight path

ίχνος πτήσης

flight path monitoring

παρακολούθηση ίχνους πτήσης

flight plan // FPL

σχέδιο πτήσης

flight plan data

δεδομένα σχεδίου πτήσης, στοιχεία σχεδίου πτήσης

flight plan suspension

αναστολή σχεδίου πτήσης

flight procedures trainer

εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης

flight progress board

πίνακας προόδου πτήσεων

flight progress display

απεικόνιση προόδου πτήσεων

flight progress strip

λωρίδα προόδου πτήσεων

flight recorder

καταγραφέας πτήσης, αποτυπωτής πτήσης

flight safety

ασφάλεια πτήσεων (από ακούσιους παράγοντες)

flight security

προστασία πτήσεων [από έκνομες ενέργειες], ασφάλεια πτήσεων από έκνομες ενέργειες

flight simulation training device

εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης , προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης

flight simulator

προσομοιωτής πτήσης

flight status

κατάσταση πτήσης

flight time — aeroplanes

χρόνος πτήσης - αεροπλάνα

flight time — helicopters

χρόνος πτήσης - ελικόπτερα

flight visibility

ορατότητα πτήσης

flights operated under visual flight rules

πτήσεις [διεξαγόμενες] σύμφωνα με τους κανόνες πτήσης εξ όψεως

flooded (runway)

πλημμυρισμένος (διαδρομος)

flow control

έλεγχος ροής

flypast

[τιμητική] διέλευση μαχητικών [αεροσκαφών]

fly−by waypoint

σημείο πλευρικής διέλευσης διαδρομής

fly−over waypoint

σημείο έναρξης στροφής

foam

αφρός

fog // FG

ομίχλη

follow me vehicle

όχημα καθοδήγησης

fore

εμπρόσθιο τμήμα αεροσκάφους

forecast // FCST

πρόγνωση

forecasting and economic analysis support group // FESG

ομάδα υποστήριξης προγνωστικής και οικονομικής ανάλυσης

foreign object damage // FOD

ζημιά από εξωτερικό (ξένο) αντικείμενο

forseen outage (in the context of contingency)

προβλεπόμενη διακοπή λειτουργίας

four dimentional (4d) trajectory management

διαχείριση τετραδιάστατων τροχιών

four dimentional trajectory // 4d trajectory

τετραδιάστατη τροχιά

four-dimensional (lateral, longitudinal, vertical, temporal) // 4-D

τετρα-διάστατος (πλευρικός, διαμήκης, κατακόρυφος, χρονικός)

four-dimensional // 4-D

τετρα-διάστατος

fractocumulus

σχιστοσωρείτες

frangible object

εύθραυστο αντικείμενο

free route airspace

εναέριος χώρος ελεύθερων διαδρομών

freezing // FZ

παγοποίηση

freezing fog // FZFG

παγωμένη ομίχλη

freezing level

επίπεδο παγοποίησης

freezing precipitation // FZDZ , FZRA

παγωμένος υετός, υετός σε υπέρτηξη

frequency allocation

κατανομή συχνοτήτων

frequency assignment

εκχώρηση συχνότητας

frequency channel

δίαυλος συχνότητας, κανάλι συχνότητας

friction coefficient

συντελεστής τριβής

frost // FROST

παγετός

fuel dumping

απόρριψη καυσίμων

fuel endurance

διάρκεια καυσίμων

fuel leak

ρωγμή διαρροής [καυσίμου]

fuel spill

κηλίδα καυσίμου

fuel spillage

διαρροή καυσίμου, κηλίδα από διαρροή καυσίμου

full emergency

κατάσταση αναμενόμενου ατυχήματος

functional airspace block // FAB

λειτουργικό τμήμα εναέριου χώρου

functional system

λειτουργικό σύστημα

functionality

λειτουργική δυνατότητα, λειτουργικότητα

funnel cloud (tornado or waterspout) // FC

χοανοειδές νέφος (σίφωνας ξηράς ή θαλάσσιος σίφωνας)

fuselage

άτρακτος

future air navigation systems // FANS

μελλοντικά συστήματα αεροναυτιλίας

G

garbling

παρεμβολή λαθών

gate to gate

από πύλη σε πύλη, από θύρα σε θύρα

general air traffic // GAT

γενική εναέρια κυκλοφορία

general aviation // GA

γενική αεροπορία, γενική αεροπλοϊα

general declaration

γενικό δηλωτικό

general objective

γενικός [αντικειμενικός] στόχος

geodetic datum

γεωδαιτικό δεδομένο αναφοράς

geodetic height

γεωδαιτικό σχετικό ύψος

geoid

γεωειδές

geoid undulation

γεωειδής διακύμανση

glide path // GP

ίχνος κατολίσθησης

glider

ανεμόπτερο

glider flight time

χρόνος πτήσης ανεμόπτερου

gliding

κατολίσθηση

global air traffic management operational concept

γενικό επιχειρησιακό σχέδιο συνολικής διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας, επιχειρησιακό σκεπτικό συνολικής διαχείρισης [της] εναέριας κυκλοφορίας

global navigation satellite system // GNSS

παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης

global orbiting navigation satellite system // GLONASS

παγκόσμιο ελλειπτικό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης

global positioning system // GPS

παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης, παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού

go around

επανακυκλώνω

greek air traffic controllers association // GATCA

ένωση ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ελλάδας // ΕΕΕΚΕ

greenhouse gas // GHG

αέρια θερμοκηπίου

gregorian calendar

γρηγοριανό ημερολόγιο

grid

κάνναβος, πλέγμα

ground controlled approach

προσέγγιση ελεγχόμενη από το έδαφος

ground controlled approach system // GCA

σύστημα προσέγγισης ελεγχόμενο από το έδαφος

ground decoder

[επίγειος] αποκωδικοποιητής

ground decoding equipment

[επίγειος] αποκωδικοποιητής

ground earth station // GES

επίγειος σταθμός εδάφους

ground effect

επίδραση εδάφους

ground handling

επίγεια εξυπηρέτηση, εξυπηρέτηση εδάφους

ground movement control // GMC

έλεγχος κινήσεων εδάφους

ground personnel

προσωπικό εδάφους

ground power unit

μονάδα ισχύος εδάφους

ground proximity warning system // GPWS

σύστημα προειδοποίησης εγγύτητας εδάφους

ground signal

επίγειο σήμα

ground speed // GS

ταχύτητα εδάφους

ground visibility

ορατότητα εδάφους

ground-based augmentation system // GBAS

εδαφικό σύστημα φασματικής επαύξησης

ground-to-air communication // G/A

επικοινωνία εδάφους-αέρος

group simulation // GSim

ομαδική προσομοίωση, προσομοίωση σε ομάδα [εκπαιδευόμενων}

group training

ομαδική εκπαίδευση

guidance material

καθοδηγητικό υλικό

gust

ριπή

H

hail // GR

χαλάζι

half duplex

ημιαμφίδρομος

handbook // HBK

εγχειρίδιο

hangar

υπόστεγο αεροσκαφών

hardware

υλισμικό

harmful interference

επιβλαβείς παρεμβολές

hazard

κίνδυνος

hazard beacon

φάρος κινδύνου

hazardous materials

επικίνδυνα υλικά, επιβλαβή υλικά

hazards

κίνδυνοι

haze // HZ

ξηρά αχλύς

head-on

μετωπικά, κατά μέτωπον

head-up display // HUD

απεικονιστής ορθής διόπτευσης

heading

πορεία

headwind

μετωπικός άνεμος

heavy (intensity) // HVY

ισχυρή (ένταση)

heavy aircraft

βαρύ (βάσει αεροδινών) αεροσκάφος

heavy landing

βαριά προσγείωση

height

σχετικό ύψος

helicopter

ελικόπτερο

helicopter air taxiway

αεροτροχόδρομος ελικοπτέρων

helicopter clearway

περιοχή ελεύθερη εμποδίων για ελικόπτερα

helicopter ground taxiway

επίγειος τροχόδρομος ελικοπτέρων

helicopter stand

θέση στάθμευσης ελικοπτέρων

helideck

ελικοδρόμιο επί θαλάσσιας εξέδρας, κατάστρωμα για ελικόπτερα

helipad

εξέδρα απογείωσης / προσγείωσης ελικοπτέρων

heliport

ελικοδρόμιο

high consequence indicators

δείκτες σοβαρών επιπτώσεων

high frequency // HF

υψηλή συχνότητα

high-fidelity simulator // Hi Fi Sim

προσομοιωτής υψηλής πιστότητας

hoar frost

πάχνη

holding bay

περιοχή κράτησης

holding fix

σταθερό σημείο κράτησης

holding point

σημείο κράτησης

holding position

θέση κράτησης

holding procedure

διαδικασία κράτησης

holdover time

διάρκεια δράσης [αντιπαγωτικού υλικού]

homing

παλιννόστηση

homogeneous ATM area

ομογενής περιοχή ΔΕΚ

horizontal stabilizer

οριζόντιο ουραίο πτέρωμα, οριζόντιος σταθεροποιητής

hot brakes

ζεστά φρένα

hot spot

θερμό σημείο

hot swapping

σύνδεση εν θερμώ, μετάζευξη

human factor

ανθρώπινος παράγοντας

human factors principles

αρχές ανθρώπινου παράγοντα

human performance

ανθρώπινη επίδοση

human-machine interface // HMI

διεπαφή ανθρώπου-μηχανής

hydraulic system

υδραυλικό σύστημα

I

ICAO location indicator

ενδείκτης τοποθεσίας ICAO

ice crystals

παγοκρύσταλλοι

ice pellets

σβόλοι πάγου

identification

αναγνώριση, ταυτοποίηση

identification beacon

φάρος αναγνώρισης

identify (to)

αναγνωρίζω

idle power

χαμηλά στοιχεία, χαμηλή ισχύς

IFR flight

πτήση IFR

ILS critical area

κρίσιμη περιοχή ILS

ILS localizer

εντοπιστής ILS

ILS sensitive area

ευαίσθητη περιοχή ILS

impact on the network

επίπτωση στο δίκτυο

implementation (in the context of contingency planning)

υλοποίηση

implementation sequence

ακολουθία εφαρμογής

inbound

προσερχόμενος

incident

συμβάν

incident data reporting

αναφορά δεδομένων συμβάντος

incursion

παρείσφρηση

independent parallel approaches

ανεξάρτητες παράλληλες προσεγγίσεις

independent parallel departures

ανεξάρτητες παράλληλες αναχωρήσεις

independent software components

ανεξάρτητα στοιχεία λογισμικού

indicated airspeed // IAS

ενδεικνυόμενη ταχύτητα αέρα

indicator

ενδείκτης, δείκτης

individual simulation // ISim

ατομική προσομοίωση, προσομοίωση κατ' άτομο

individualised training

εξατομικευμένη εκπαίδευση

industrial partnership

βιομηχανικός εταιρισμός

inertial navigation system // INS

αδρανειακό σύστημα πλοήγησης

inertial reference system // IRS

αδρανειακό σύστημα αναφοράς

inform (to)

πληροφορώ

information management // IM

διαχείριση πληροφοριών

initial approach // INA

αρχική προσέγγιση

initial approach fix // IAF

σταθερό σημείο αρχικής προσέγγισης

initial approach segment

αρχικό τμήμα προσέγγισης

initial flight plan

αρχικό σχέδιο πτήσης

initial four dimentional (i4d) trajectory management

αρχική φάση διαχείρισης τετραδιάστατων τροχιών

initial system-wide Information management // iSWIM

αρχική φάση ολοσυστημικής διαχείρισης πληροφοριών

initial training

αρχική εκπαίδευση

initial trajectory information sharing

αρχική φάση μερισμού πληροφοριών τροχιάς

initiate (to)

ξεκινώ, εκκινώ

inoperable

μη λειτουργικός, χαλασμένος

input (to)

εισάγω

institute of air navigation services // IANS

ινστιτούτο υπηρεσιών αεροναυτιλίας

instructor

εκπαιδευτής

instructor endorsement

καταχώριση εκπαιδευτή

instrument approach and landing operations

λειτουργίες ενόργανης προσέγγισης και προσγείωσης

instrument approach chart // IAC

χάρτης ενόργανης προσέγγισης

instrument approach procedure

διαδικασία ενόργανης προσέγγισης

instrument flight rules // IFR

κανόνες πτήσης με όργανα, κανόνες ενόργανης πτήσης // IFR

instrument flight rules flight

πτήση σύμφωνα με τους κανόνες πτήσης με όργανα, πτήση σύμφωνα με τους κανόνες ενόργανης πτήσης

instrument flight time

χρόνος πτήσης με όργανα, χρόνος ενόργανης πτήσης

instrument ground time

ενόργανος χρόνος [πτήσης] στο έδαφος

instrument landing system // ILS

σύστημα ενόργανης προγείωσης

instrument landing system localizer // ILS LOC

εντοπιστής συστήματος ενόργανης προσγείωσης

instrument meteorological conditions // IMC

μετεωρολογικές συνθήκες πτήσης με όργανα, μετεωρολογικές συνθήκες ενόργανης πτήσης // IMC

instrument runway

ενόργανος διάδρομος

instrument runway visual range // IRVR

ορατή εμβέλεια ενόργανου διαδρόμου, ορατή απόσταση ενόργανου διαδρόμου

instrument time

χρόνος με όργανα, ενόργανος χρόνος

insurance

ασφάλιση

integrate (to)

εντάσσω, ενσωματώνω

integrated initial flight plan processing system

ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας αρχικού σχεδίου πτήσης

integrated operational airspace

ολοκληρωμένος επιχειρησιακός εναέριος χώρος

integration

ενοποίηση, ολοκλήρωση

integrity

ακεραιότητα

integrity of aeronautical data

ακεραιότητα αεροναυτικών δεδομένων

intergovernmental panel on climate change // IPCC

διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή

intermediate holding position

ενδιάμεσο σημείο κράτησης

internal fire

εσωτερική φωτιά (σε αεροσκάφος), εσωτερική πυρκαγιά (σε αεροσκάφος)

international air carrier association // IACA

διεθνής ένωση αερομεταφορέων

international air transport association // IATA

Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών, Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών

international airways volcano watch // IAVW

Διεθνής Ηφαιστειακή Επαγρύπνηση για τους Αεροδιαδρόμους

international civil aviation organization // ICAO

Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας

international coordinating council of aerospace industries associations // ICCAIA

Διεθνές Συντονιστικό Συμβούλιο Αεροδιαστημικών Βιομηχανιών

international council of aircraft owner and pilot associations // IAOPA

Διεθνές Συμβούλιο Ενώσεων Ιδιοκτητών Αεροσκαφών και Πιλότων

international federation of air traffic controllers associations // IFATCA

Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

international federation of airline pilots association // IFALPΑ

Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Πιλότων Αερογραμμών

international NOTAM office

γραφείο διεθνών αγγελιών

international organization for standardization // ISO

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης

international standard atmosphere // ISA

διεθνής πρότυπη ατμόσφαιρα

international standards and recommended practices // SARPs

διεθνή πρότυπα και συνιστώμενες πρακτικές

international telecommunication union // ITU

Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών

interoperability

διαλειτουργικότητα "Interpilot air-to-air communication

interrogation

ερώτηση, ερωτηματοθέτηση

interrogator // INTRG

ερωτηματοθέτης

interrogator code

κωδικός ερωτηματοθέτη

interrogator code allocation

εκχώρηση κωδικών ερωτηματοθέτη, κατανομή κωδικών ερωτηματοθέτη

interrogator code allocation plan

σχέδιο εκχώρησης κωδικών ερωτηματοθέτη, σχέδιο κατανομής κωδικών ερωτηματοθέτη

interrogator code allocation plan proposal

πρόταση σχεδίου εκχώρησης κωδικών ερωτηματοθέτη, πρόταση σχεδίου κατανομής κωδικών ερωτηματοθέτη

interrogator code allocation system

σύστημα εκχώρησης κωδικών ερωτηματοθέτη

interrogator code application

αίτηση κωδικού ερωτηματοθέτη

interrogator code conflict

εμπλοκή κωδικών ερωτηματοθέτη

interrogator identifier code

κωδικός αναγνώρισης ερωτηματοθέτη

investigation

διερεύνηση

investigator-in-charge

επιφορτισμένος διερευνητής

isolated

μεμονωμένος, απομονωμένος

issue (to)

εκδίδω

J

jet aircraft

αεριωθούμενο (τζετ) αεροσκάφος

jet blast

απόρρευμα αερίων στροβιλοκινητήρα

jet bridge

γέφυρα επιβίβασης, φυσούνα

jet engine

κινητήρας αεριώθησης (τζετ), σρτοβιλοκινητήρας, αεριοστροβιλωθητήρας

jet stream

ταχύρρευμα

join (to)

προσχωρώ

joining point

σημείο προσχώρησης

judgemental oversteering

υπερστροφή κατά κρίση

just culture

κουλτούρα δικαίου, δικαϊκή παιδεία, δικαιική παιδεία

K

key items of a flight plan

στοιχεία-κλειδιά ενός σχεδίου πτήσης, κλειδιακά στοιχεία ενός σχεδίου πτήσης

key performance indicator // KPI

δείκτης-κλειδί επίδοσης, κλειδιακός δείκτης επίδοσης

kilogram

χιλιόγραμμο (κιλό)

knot

κόμβος

knowledge

γνώση

L

landing area

περιοχή προσγείωσης

landing configuration

διαμόρφωση προσγείωσης

landing direction indicator

ενδείκτης κατεύθυνσης προσγείωσης

landing distance available

διαθέσιμη απόσταση προσγείωσης

landing gear

σύστημα προσγείωσης

landing lights

φώτα προσγείωσης

landing run

διαδρόμηση προσγείωσης, μήκος προσγείωσης

landing skids

πέδιλα προσγείωσης

landing weight

βάρος προσγείωσης

landside

περιοχή δραστηριοτήτων εδάφους

language endorsement

γλωσσική καταχώριση, καταχώριση γλώσσας

language proficiency endorsement

καταχώριση γλωσσικής επάρκειας

laser-beam critical flight zone // LCFZ

ζώνη πτήσεων κρίσιμη σε ακτίνες λέζερ

laser-beam free flight zone // LFFZ

ζώνη πτήσεων ελεύθερη από ακτίνες λέιζερ

laser-beam sensitive flight zone // LSFZ

ζώνη πτήσεως ευαίσθητη σε ακτίνες λέιζερ

last resort

έσχατη λύση, έσχατη καταφυγή

lateral separation

πλευρικός διαχωρισμός

lateral navigation // LNAV

πλευρική ναυτιλία, πλευρική ναυσιπλοΐα

lead aircraft

αεροσκάφος αρχηγού σχηματισμού

leading edge

χείλος προσβολής

learner

μαθητής

learning rate

ρυθμός μάθησης

leaving point

σημείο αποχώρησης

lecture // Lec

διάλεξη

lesson/demonstration // Les

μάθημα/επίδειξη

letter of agreement

έγγραφο συμφωνίας

level

επίπεδο, στάθμη

licence

άδεια

licensing authority

αρχή αδειοδότησης

lift

άντωση

lift off

ανύψωση, απογείωση

light (intensity) // FBL

ήπια (ένταση)

light aircraft

ελαφρύ (βάσει αεροδινών) αεροσκάφος

light turbulance

ήπιες αναταράξεις, ελαφρές αναταράξεις

lighting system reliability

αξιοπιστία συστήματος φωτισμού

limited route concept

σκεπτικό περιορισμένων διαδρομών

line operations safety audit // LOSA

επιθεώρηση ασφαλείας λειτουργιών γραμμής

line-oriented flight training // LOFT

πτητική εκπαίδευση προσανατολισμένη στη γραμμή δρομολογίων, γραμμοστρεφής πτητική εκπαίδευση

link

σύνδεσμος, σύνδεση

link (to)

συνδέω, ζευγνύω

list (to)

καταλέγω

local air traffic flow management unit

τοπική μονάδα διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας

local area augmentation system // LAAS

τοπικό σύστημα φασματικής επαύξησης

local ATFM unit

τοπική μονάδα ΔΡΕΚ

local performance plans

τοπικά σχέδια επίδοσης

local performance targets

τοπικοί στόχοι επίδοσης

local routine meteorological report // MET REPORT

τοπική συνήθης μετεωρολογική αναφορά, τοπική τακτική μετεωρολογική αναφορά

local special meteorological report // SPECIAL

τοπική ειδική μετεωρολογική αναφορά, τοπική έκτακτη μετεωρολογική αναφορά

local stand-by

ανησυχητική κατάσταση

local standby

ανησυχητική κατάσταση

localizer // LLZ

εντοπιστής

location indicator

ενδείκτης τοπωνυμίας

lockout

κλείδωμα, ασφάλιση

lockout map

χάρτης κλειδώματος, χάρτης ασφάλισης

logical acknowledgement // LAM

λογική επιβεβαίωση λήψης (μεταξύ Η/Υ)

long range air navigation system // LORAN

σύστημα αεροπλοήγησης μεγάλης εμβέλειας

long-term outage (in the context of contingency)

μακροχρόνια διακοπή λειτουργίας, διακοπή λειτουργίας μεγάλης διάρκειας

longitudinal separation

διαμήκης διαχωρισμός

loop

νησίδα [πρασίνου]

loose debris

χαλαρά κατάλοιπα, χαλαρά υπολείμματα

low drifting // DR

παρασυρόμενο χαμηλά

lower consequence indicators

δείκτες μειωμένων επιπτώσεων

M

magnetic bearing // QDR

μαγνητική διόπτευση

magnetic heading // QDM

μαγνητική πορεία

main (airport) terminal

κύριος αεροσταθμός

main landing gear

κύριο σύστημα προσγείωσης

maintain (to)

διατηρώ

maintenance

συντήρηση

maintenance resource management // MRM

διαχείριση πόρων συντήρησης

major traffic flow

σημαντική ροή κυκλοφορίας

malfunction

βλάβη, δυσλειτουργία

manage (to)

διαχειρίζομαι

mandatory occurrence report // MOR

υποχρεωτική αναφορά περιστατικού(-ών)

manned

επανδρωμένο

manoeuvring area

περιοχή ελιγμών

manual

τεχνικό εγχειρίδιο

marker

σημαντήρας

marking

σήμανση

matching II code

κωδικός προσαρμογής ΙΙ

maximum mass

μέγιστη μάζα

maximum take-off weight

μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος απογείωσης

maximum tolerable period of disruption

μέγιστη ανεκτή διάρκεια ρήξης υπηρεσίας, μέγιστη ανεκτή διάρκεια διακοπής υπηρεσίας

mean value

μέση τιμή

measure (to)

μετρώ

medical assessment

ιατρική αξιολόγηση

medical assessor

ιατρικός αξιολογητής

medical examiner

ιατρός εξεταστής

medium aircraft

μεσαίο (βάσει αεροδινών) αεροσκάφος

medium term conflict detection // MTCD

μεσοπρόθεσμη ανίχνευση εμπλοκής

message

μήνυμα

message element

στοιχείο μηνύματος

message field

πεδίο μηνύματος

message format

μορφότυπο μηνύματος

meteorological information

μετεωρολογικές πληροφορίες

meteorological information for aircraft in flight // VOLMET

μετεωρολογιές πληροφορίες για αεροσκάφη σε πτήση

meteorological observation

μετεωρολογική παρατήρηση

meteorological office

μετεωρολογικό γραφείο

meteorological report

μετεωρολογική αναφορά

meteorological services

μετεωρολογικές υπηρεσίες

meteorological watch office // MWO

κέντρο μετεωρολογικής επαγρύπνησης

meteorology // MET

μετεωρολογία

microwave landing system // MLS

μικροκυματικό σύστημα προσγείωσης

middle marker // MM

ενδιάμεσος ραδιοσημαντήρας

minimum descent altitude // MDA

ελάχιστο απόλυτο ύψος καθόδου

minimum descent altitude/height // MDA/H

ελάχιστο απόλυτο/σχετικό ύψος καθόδου

minimum descent height // MDH

ελάχιστο σχετικό ύψος καθόδου

minimum equipment list // MEL

πίνακας ελάχιστου εξοπλισμού

minimum fuel

ελάχιστα καύσιμα

minimum navigation performance specifications // MNPS

προδιαγραφές ελάχιστης επίδοσης ναυτιλίας

minimum safe altitude warning // MSAW

προειδοποίηση ελάχιστου ύψους ασφαλείας

missed approach point // MAPt

σημείο αποτυχημένης προσέγγισης

missed approach procedure // MAP

διαδικασία αποτυχημένης προσέγγισης

mist // BR

αχλύς

mixed parallel operations

μεικτές παράλληλες λειτουργίες , συνδυασμένες παράλληλες λειτουργίες

MLS critical area

κρίσιμη περιοχή MLS

MLS sensitive area

ευαίσθητη περιοχή MLS

mobile surface station

κινητός σταθμός επιφανείας

mode (SSR)

τρόπος λειτουργίας (SSR)

mode of [training] delivery

τρόπος παράδοσης (της εκπαίδευσης]

mode s all call interrogations

ολοκλησικές ερωτήσεις τρόπου λειτουργίας S

mode s interrogator

ερωτηματοθέτης τρόπου λειτουργίας S

mode s operator

φορέας διαχείρισης [του] τρόπου λειτουργίας S

mode s target

στόχος τρόπου λειτουργίας S

moderate (intensity) // MOD

μέτρια (ένταση)

moderate icing // MOD ICE

μέτρια παγοποίηση

moderate turbulence // MOD TURB

μέτριες αναταράξεις, μέτρια τύρβη

moderate wind shear

μέτριος διατμητικός άνεμος

modification // CHG

τροποποίηση

monitor (frequency)

ακροώμαι (συχνότητα)

monitor (radar)

παρακολουθώ (ραντάρ)

monitor (to)

παρακολουθώ

monitoring of interrogator code conflict

παρακολούθηση της εμπλοκής κωδικών ερωτηματοθέτησης

mountain obscuration

απόκρυψη ορέων

mountains obscured

αποκρυπτόμενα όρη

movement area

περιοχή κίνησης

multimedia computer // MMC

υπολογιστής πολυμέσων

multiple flight plan

πολλαπλό σχέδιο πτήσης

multiple route options

πολλές επιλογές διαδρομών

multisite communications protocols

πρωτόκολλα πολυτοπικών επικοινωνιών

multisite lockout

πολυτοπικό κλείδωμα, πολυτοπική ασφάλιση

N

name (to)

ονοματοδοτώ

narrow body aircraft

αεροσκάφος στενής ατράκτου

national authorities

εθνικές αρχές

national aviation authority

εθνική αεροπορική αρχή

national supervisory authority // NSA

εθνική εποπτική αρχή

nautical mile(s) // NM

ναυτικό μίλι(α)

navigation

πλοήγηση, ναυσιπλοΐα

navigation lights

φώτα ναυτιλίας, φώτα πλοήγησης

navigation services

υπηρεσίες πλοήγησης

near-parallel runways

σχεδόν παράλληλοι διάδρομοι, πλησιοπαράλληλοι διάδρομοι

network collaborative management

συνεργατική διαχείριση δικτύου

network crisis

κρίση δικτύου

network functions

λειτουργίες δικτύου

network manager

διαχειριστής δικτύου

network operations plan

επιχειρησιακό σχέδιο δικτύου, σχέδιο λειτουργιών δικτύου

network strategy plan

στρατηγικό σχέδιο δικτύου, σχέδιο στρατηγικής δικτύου

new software

νέο λογισμικό

next data authority

επόμενη αρχή δεδομένων

night

νύχτα

NIL // NIL

NIL

nil turbulance

μηδενικές αναταράξεις, μηδενική τύρβη

nimbostratus

μελανοστρώματα

nimbus

μελανίες

no significant changes are forecast // NOSIG

δεν προβλέπονται σημαντικές αλλαγές

no transgression zone

ζώνη μη υπέρβασης

noise abatement

αποφυγή θορύβου

non precision approach procedure // NPA

διαδικασία προσέγγισης μη ακριβείας

non-development software

προϋφιστάμενο λογισμικό, προϋπάρχον λογισμικό

non-directional beacon // NDB

μη κατευθυντικός (ραδιο)φάρος

non-instrument runway

μη ενόργανος διάδρομος

non-network communications

επικοινωνίες εκτός δικτύου

non-precision approach and landing operations

προσεγγίσεις και προσγειώσεις μη ακριβείας, λειτουργίες προσέγγισης και προσγείωσης μη ακριβείας

non-precision approach runway

διάδρομος προσέγγισης μη ακριβείας

non-precision runway

διάδρομος μη ακριβείας

non-radar separation

διαχωρισμός χωρίς ραντάρ

non-routine

έκτακτος, μη συνήθης

non-routine inspection

έκτακτη επιθεώρηση

normal flight zone // NFZ

ζώνη κανονικής πτήσης

normal operating zone // NOZ

ζώνη κανονικής λειτουργίας

normal operation(s)

κανονική λειτουργία

nose gear

ριναίο σύστημα

nose landing gear

ριναίο σύστημα προσγείωσης

nose wheel

ριναίος τροχός

notam // NOTAM

αγγελία [προς αεροναυτιλόμενους]

notam class I distribution

διανομή αγγελιών κατηγορίας I

notam class II distribution

διανομή αγγελιών κατηγορίας II

notice to airmen // NOTAM

αγγελία προς αεροναυτιλόμενους

notification

αναγγελία, ειδοποίηση, κοινοποίηση

notified unit

κοινοποιημένη μονάδα

notify (to)

γνωστοποιώ

O

objective

[αντικειμενικός] στόχος

obscurations

αποκρύψεις (υδρομετέωρα & λιθομετέωρα)

obscured

αποκρυπτόμενη

obstacle

εμπόδιο

obstacle assessment surface // OAS

επιφάνεια εκτίμησης εμποδίων

obstacle clearance altitude // OCA

απόλυτο ύψος αποφυγής εμποδίων

obstacle clearance altitude/height // OCA/H

απόλυτο/σχετικό ύψος αποφυγής εμποδίων

obstacle clearance height // OCH

σχετικό ύψος αποφυγής εμποδίων

obstacle free zone // OFZ

ελεύθερη εμποδίων ζώνη, περιοχή ελεύθερη εμποδίων

obstacle lights

φώτα εμποδίων

obstruction lights

φώτα εμποδίων

obtain (to)

λαμβάνω, παίρνω

occasional (rain)

σποραδική (βροχή)

occupational health & safety management system // OHSMS

σύστημα διαχείρισης επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας

occupational safety, health & environment // OSHE

περιβάλλον επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας

off-block

αναχώρηση από τη θέση στάθμευσης

offset-carrier system

σύστημα φέροντος με μετατόπιση, σύστημα μετατοπισμένου φέροντος

oil pressure

πίεση λαδιών

OJTI endorsement

καταχώριση OJTI

omnidirectional

παγκατευθυντικός

on-board

επί του σκάφους, στο σκάφος, επινήιος

on-the-job training // OJT

εκπαίδευση στην πράξη, επι το έργον εκπαίδευση

on-the-job training instructor // OJTI

εκπαιδευτής [εκπαίδευσης] στην πράξη, εκπαιδευτής επί το έργον [εκπαίδευσης]

on-the-job training instructor endorsement

καταχώριση εκπαιδευτή [εκπαίδευσης] στην πράξη, καταχώριση εκπαιδευτή επί το έργον [εκπαίδευσης]

operate (to)

λειτουργώ

operate an ATM functionality (to)

εκμεταλλεύομαι μια λειτουργική δυνατότητα ΔΕΚ

operating organisation

οργανισμός λειτουργίας

operational log

επιχειρησιακό ημερολόγιο

operational concept

επιχειρησιακό σκεπτικό, γενικό επιχειρησιακό σχέδιο

operational concept document // OCD

έγγραφο επιχειρησιακού σκεπτικού, έγγραφο γενικού επιχειρησιακού σχεδίου

operational concept vision

όραμα επιχειρησιακού σκεπτικού, όραμα γενικού επιχειρησιακού σχεδίου

operational control

επιχειρησιακός έλεγχος

operational data

επιχειρησιακά δεδομένα

operational interrogator code

επιχειρησιακός κωδικός ερωτηματοθέτη

operational meteorological information // OPMET

επιχειρησικακές μετεωρολογικές πληροφορίες

operational plan

σχέδιο [επιχειρησιακής] λειτουργίας, επιχειρησιακό σχέδιο

operational requirement // OR

επιχειρησιακή απαίτηση

operational stakeholders

ενδιαφερόμενοι επιχειρησιακοί φορείς, επιχειρησιακοί συμφεροντούχοι

operator [aircraft]

φορέας εκμετάλλευσης [αεροσκάφους]

option

επιλογή, εναλλακτική δυνατότητα

orbit (το)

είμαι σε τροχιά

organisation

οργανισμός

organise (to)

οργανώνω

originator

αποστολέας

orthometric height

ορθομετρικό ύψος

out of order

εκτός λειτουργίας

out of service

εκτός λειτουργίας

outage (in the context of contingency)

διακοπή λειτουργίας

outbound

απερχόμενος

outer marker

εξωτερικός σημαντήρας

over-flight

υπέρπτηση

overload tolerance

ανοχή υπερφόρτωσης

override (to)

υπερσκελίζω, υπερβαίνω, κάνω υπέρβαση

overrun

υπέρβαση τέλους διαδρόμου [προσγείωσης], μακρά προσγείωση

overshoot

υπέρβαση τέλους διαδρόμου [προσγείωσης], μακρά προσγείωση

oversight

εποπτεία

overtaking aircraft

υπερφαλαγγίζον αεροσκάφος

overwing

επιπτερύγιος

own power

με ίδια στοιχεία [ισχύος]

own separation

με ίδιο διαχωρισμό, με δικό μου(σου,…κοκ) διαχωρισμό

P

pan-european air navigation service

πανευρωπαϊκή υπηρεσία αεροναυτιλίας

pan-European ATM/ANS

πανευρωπαϊκή ΔΕΚ/ΥΑΝ

parking position

θέση στάθμευσης

part-task practice // PTP

[πρακτική] εξάσκηση μερικού έργου

part-task trainer // PTT

εκπαιδευτική συσκευή μερικού έργου

partial

μερικός

partial outage (in the context of contingency)

μερική διακοπή λειτουργίας

parts and appliances

εξαρτήματα και εξοπλισμός

pass (to)

μεταβιβάζω

passive stand

παθητική θέση στάθμευσης

patches

κατά ζώνες

path

ίχνος, διαδρομή

pavement

επίστρωση, οδόστρωμα

pavement classification number // PCN

αριθμός κατάταξης οδοστρώματος

perform (to)

επιτελώ

performance

επίδοση

performance // ALoSP

αποδεκτό επίπεδο επίδοσης (της) ασφάλειας"

performance criteria

κριτήρια επίδοσης

performance indicator

δείκτης επίδοσης

performance monitoring

παρακολούθηση των επιδόσεων

performance objective

[αντικειμενικός] στόχος επίδοσης

performance review body // PRB

φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων, φορέας ανασκόπησης των επιδόσεων

performance-based navigation // PBN

πλοήγηση βασισμένη στις επιδόσεις, ναυτιλία βασισμένη στις επιδόσεις, επιδοσιπαγής πλοήγηση

performance-driven project architecture

αρχιτεκτονική έργου οδηγούμενη από την επίδοση, αρχιτεκτονική έργου με γνώμονα την επίδοση

person involved

εμπλεκόμενο πρόσωπο

persons on board (passengers and crew)

επιβαίνοντες (επιβάτες και πλήρωμα)

pilot

πιλότος, χειριστής

pilot (to)

χειρίζομαι

pilot common project

πιλοτικό κοινό έργο

pilot-in-command

κυβερνήτης

pilot-in-command under supervision

κυβερνήτης υπό επίβλεψη

pilot/driver assistance system // PDAS

σύστημα βοήθειας πιλότου/οδηγού

pitch

πρόνευση, κίνηση πάνω κάτω

planning and implementation regional group // PIRG

περιφερειακή ομάδα σχεδιασμού και υλοποίησης

point

σημείο

ponding area

λίμνη ομβρίων υδάτων, λεκάνη κατακράτησης ομβρίων υδάτων

portside

αριστερή πλευρά αεροσκάφους

position indication

ένδειξη θέσης

position symbol

σύμβολο θέσης

positional response

απόκριση με τη θέση

power

ισχύς

powered-lift

ισχυογενής άντωση

practical training

πρακτική εκπαίδευση, εκπαίδευση πρακτικής εξάσκησης

practice

πρακτική, [πρακτική] εξάσκηση

pre-flight check

έλεγχος προ πτήσης

pre-flight phase

στάδιο πρό πτήσης

precipitation

υετός

precision approach and landing operafions

προσεγγίσεις και προσγειώσεις ακριβείας

precision approach path indicator // PAPI

ενδείκτης ίχνους προσέγγισης ακριβείας

precision approach procedure // PA

διαδικασίες προσέγγισης ακριβείας

precision approach radar // PAR

ραντάρ προσέγγισης ακριβείας

precision approach runway

διάδρομος προσέγγισης ακριβείας

precision approach runway category I // CAT I

διάδρομος προσέγγισης ακριβείας κατηγορίας Ι

precision approach runway category II // CAT II

διάδρομος προσέγγισης ακριβείας κατηγορίας ΙΙ

precision approach runway category III // CAT III

διάδρομος προσέγγισης ακριβείας κατηγορίας ΙΙΙ

precision area navigation // P-RNAV

περιοχική ναυτιλία ακριβείας

precision runway monitoring // PRM

παρακολούθηση διαδρόμου ακριβείας

predict (to)

προλέγω

predictability

προλεξιμότητα

preliminary report

προκαταρκτική αναφορά

present weather

παρών καιρός

pressure altitude

βαρομετρικό ύψος

pressure value

τιμή πίεσης

pressurisation

συμπίεση

pressurization

συμπίεση

prevailing visibility

επικρατούσα ορατότητα

primary radar

πρωτεύον ραντάρ

primary runway

κύριος διάδρομος