Ο/Η φύλακας ασφαλείας αερομεταφορών (Security Guard), έχει ως αντικείμενο την αποτροπή εμφάνισης δυσάρεστων γεγονότων σε ποικίλες καταστάσεις, το οποίο επιτυγχάνεται, τόσο με την κατάλληλη εκπαίδευση, όσο και με την πλήρη ενσωμάτωση και την ορθή εφαρμογή των όσων διδάχθηκε, στην εκτέλεση των καθηκόντων του, τα οποία πρέπει να αναλαμβάνει με συνέπεια και σοβαρότητα.