Εκπαίδευση επί της νέας διαδικασίας του ICAO σχετικά με την αξιολόγηση και αναφορά κατάστασης της επιφάνειας διαδρόμου (Global Reporting Format/ G.R.F.)