ΣΥΣΤΗΜΑΤA  ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ   R-12    ( Από21/9/2015  Έως 23/10/2015)

Γενική Περιγραφή Συστημάτων Επιτήρησης ACC & APP 

Σύστημα Καθοδήγησης και Ελέγχου Κίνησης Επιφανείας Αερολιμένα,

Σύστημα Επιτήρησης Επιφάνειας Αερολιμένα

Γενική Περιγραφή Συστημάτων Επιτήρησης Αερολιμένων

Πρωτεύον RADAR  Επιτήρησης  

Primary  Surveilance Radar

Μονοπαλμικό Δευτερεύον RADAR  Επιτήρησης 

Monopalce Secondary Surveilance Radar 

Σύστημα Αυτόματης Εξαρτημένης Επιτήρησης 

Mονοπαλμικό Δευτερεύον RADAR  Επιτήρησης MODE-S

Συστήματα Επιτήρησης Δια Πολυπλευρισμού Ευρείας Περιοχής