ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΕΚ ΥΠΑ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Γ.Δ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΓΔΠΥΑΝ)